สรุปข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

0
454

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เพจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการเผยแพร่ Info-graphic สรุปข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขอบคุณที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Comments

comments

- Advertisement -