ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

123
545671
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

>>> ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.1. ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม)

1.2 หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.3 เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.4 หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.6 เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

1.8 พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

1.9 แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถ่ายเอกสาร รับรองสำเนา แล้วสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆ เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF (ถ้าเอกสารมีหลายหน้าทำเป็น PDF) แล้วแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย 
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          – รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
          – หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู

แบบเอกสาร-ksp-e-service.jpg

1.10. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.11 สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต –   > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ksp e service

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประมาณ 3-7 วัน ถ้าผ่านแล้วก็จะแจ้งตามภาพด้านล่างนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่ หมายเลข 3 เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ที่ 7-11 ได้เลยครับ โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบสถานะ หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

3.1 หลังจากที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมที่ 7-11 แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์  : https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกตรวจสอบ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 หรือ 02 304 9899 ครับ……..

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Scannable แอปพลิเคชันสแกนเอกสารฟรี ทำง่ายไม่ง้อเครื่องสแกน >>>https://krustation.com/scannable-แอปพลิเคชันสแกนเอกสาร
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

123 COMMENTS

  • อนุมัติช้ากว่านะครับ ทางไปรษีย์ 90 วัน อนุมัติ

   • ชำระค่าธรรมเนียนก่อนอนุมัติคะ จ่ยที่ 7-11 วันนี้เข้าไปดูสถานนะแล้วว่าผ่าน เลยไปเช็คในระบบ ต้องจ่ายเพิ่มล่าช้าอีก 200 ยอดบวกของเดิม เราต้องจ่าย แค่200 ใช่มั้ยคะ เพราะ จ่ายไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ตอนระบบยังไม่อนุมัติ

 1. เข้าระบบยากมาก คีย์ข้อมูลยุดีๆ ระบบล้มซะงั้น
  เกือบเสร็จแล้วเสียดายจัง เป็นเพราะเน็ตหรือระบบค่ะ
  มาคีย์อีกวันก็เข้าไม่ได้เลย

  • ช่วงนี้คนเข้าเยอะครับ แนะนำช่วง ดึกๆครับ

   • ไม่ได้ครับ กรอกเสร็จ กดปุ่ม บันทึก ขึ้น error ตาม โค๊ด นี้ครับ
    HTTP Status 500 – Internal Server Error

    • กรอกเสร็จ(ต่ออายุ)ขึ้น error เลยครับ หลายรอบแล้วครับ ทำไงดี

 2. เอกสารที่มี2หน้าทำอย่างไรคะ แนบได้ทีละหน้าค่ะ ทำให้สองหน้ามาอยู่ในไฟล์เดียวกันทำอย่างไรค่ะ

  • ให้สแกนเป็น ไฟล์ PDF ครับ สำหรับเอกสารที่มีหลายหน้า

 3. ส่งคำขอตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2562 ตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับเลยครับ

  • เหมือนกันเลยครับ คนน่าจะทำเยอะ เคยโทรไปถามที่ คุรุสภาแล้ว บอกว่าต้องรอตามคิวครับ ยังไง ลองโทรเข้าไปสอบถามดูนะครับ

  • ยินดีด้วยครับ รอ รับ ที่บ้าน ได้เลย
   ว่าแต่ ทำไปนานยังครับ
   ของแอดมิน ยังไม่ขึ้นว่าผ่านเลยครับ

 4. สมัครสมาชิกประมาณ 10 ครั้ง พอบันทึกระบบจะ Laser Code สภาพไม่ปกติทุกรอบจะให้อย่างไรครับ

  • กรอก laser code ถูกไหมครับ ดูดีๆ นะครับ ตามคำแนะนำ

 5. ตกลง / ยืนยัน ระบบก็ ล่มซะงั้น (พยายามทำประมาณ 10 ครั้ง)

 6. เอกสารแนบยากมาก เอกสารต้องมีขนาดเท่าไหร่ แนบแบบไหรก็ไม่ได้

 7. ส่งต่อแบบเดิมในโปรแกรม KSP Renew แล้วอัพโหลดแฟ้มไป แล้วก็ไปจ่ายเงินที่ ธ.กรุงไทยแล้ว เดือนต่อมาคุรุสภาแจ้งว่าต้องเข้าไปดำเนินการในระบบ KSP School ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แบบนี้ต้องไปจ่ายเงินใหม่อีกรอบเหรอคะ

 8. จ่ายเงินแล้ว กรุงไทย ไปไหนต่ออีก ทำไมไม่ทำแบบโอนเงินดยตรงแคปหน้าจอง่ายกว่า

 9. กรอกไปตั้งแต่วันที่ 10กค3 62 ยังข้นสถานะรอการตรวจสอบอยู่เลยค่ะ แไหนบอกว่าใช้ระยะเวลา 15 วันในการตอบรับคะ

 10. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาต 3 รอบ จะขึ้นข้อความว่า HTTP500-ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ภายใน ระบบจะแก้ไขอย่างไรคะ ที่จะสามารถช่วยทำให้ครูทำข้อมูลครั้งเดียวแล้วผ่านโดยสมบูรณ์แบบ

 11. อุตส่าห์นั่งทำ พอจะส่งตรวจ เออเร่อซะงั้น

 12. เบื่อ กดยืนยัน error ตลอด จะมีปัญหาอะไรก็แจ้งหน่อยซิ

 13. ส่งสำเร็จแล้วแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าคุรุสภาได้รับ ถ้าคุรุสภาจะตอบรับทางไหนหรือคะเราถึงจะรู้

  • ในบทความจะบอกอยู่นะครับ อยู่ล่างๆ สุด ลองอ่านดูนะครับ

 14. ของผมส่งเงินผ่านแอป krungthai next พร้อมกัยยื่นหลักฐานการชำระเงินแนบไปตามระบบ ksp-e-service แล้วแต่เมื่อเข้าไปตรวจแล้วแจ้งว่าผ่านแต่แจ้งให้ชำระเงินภายในวันที่ 8 ธ.ค.62 จะต้องแจ้งไปที่ไหนต่อครับ เลขที่ตามคำขอของผม 62020200325

  • ไม่ต้องจ่ายครับ แนะนำให้สอบถามกับทาง คุรุสภา นะครับ ที่เบอร์ 023049899 ครับ

 15. ขอเรียนถามการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ครับ
  ตรงแนบเอกสารประกอบคำขอ ตรงข้อ 14 หลักฐานกิจกรรมข้อ 2.1 ข้อ1 ถึงหลักฐาน กิจกรรม ข้อ 2.1 ข้อ 10 แต่ละข้อชื่ออะไร ดูตรงไหน ครับ

 16. Laser code คือมันมีเลชที่ต่อจากตัวอักษรอังกฤษ 10 หลัก แต่สามารถกรอกได้เพียง 9 พอกดบันทึกมันก็ล้มเหลว คือต้องทำยังไงครับ

 17. ส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่กลางกันยายน ตอนนี้ยังไม่แจ้งผลว่าผ่านหรือไม่ ต้องไปจ่ายเงินก่อนไหม

  • ชำระก่อนหรือหลังก็ได้ครับ แต่ถ้านานเกินไปแล้ว ไม่คืบหน้าก็โทรสอบถามที่ 023049899 ครับ

 18. ส่งข้อมูลตั้งแต่ 18 กรกฏาคม ยังขึ้นว่าตรวจสอบ ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า ประมาณ 2 เดือน กว่าแล้วค่ะ จะทันกับใบหมดอายุไหมคะ

   • ค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นว่าผ่านแล้วค่ะ รู้สึกโล่งใจ แต่ เขาให้ปริ้นใบที่ชำระเงิน ซึ่่งเราชำระเงินแล้วก่อนคุรุสภาอนุมัติว่าผ่านต้องโทรแจ้งทางคุรุสภาไหมค่ะ ว่าเราชำระแล้ว หรือต้องแนบใบเสร็จค่ะ

    • ไม่ต้องชำระอีกครับ แต่ถ้าจะเอาให้แน่ใจ โทรสอบถามคุรุสภา เลยครับ
     023049899

    • ขึ้นผ่านแล้วค่ะ ชำระเงินแล้วต้องทำยังไงต่อคะ

 19. ส่งข้อมูลตั้งแต่ 4 กันยายน ยังขึ้นว่าส่งตรวจสอบ ณ ตอนนี้ จะทันกับใบหมดอายุไหมค่ะ

  • น่าจะอยู่ในระหว่างรอคิวตรวจอยู่ครับ แต่ถ้านานเกินไปก็ สามารถโทรสอบถามได้ที่คุรุสภา เบอร์ 023049899 ครับ

 20. ส่งเอกสารทางปณ.ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 62 จนป่านนี้ยังไม่มีข้อมูลเลยเข้าระบบKPS ก็ส่งเอกสารไม่ได้เห้อได้แต่รอๆ

 21. จ่ายเงินแล้วถือเอกสารไปต่อด้วยตนเองที่คุรุสภาได้มั๊ยคะ เพราะถามฝ่ายบุคคลแล้วเขาบอกว่ายุ่งยากมาก บางคนก็บอกว่ายังขึ้นว่าตรวจสอบเอกสารอยู่เลย

 22. เอกสารมีหลายหน้า แต่ลงรูปได้แค่หน้าเดียว ลองสแกนเป็น PDF แล้ว แต่ทำไม่เป็นค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ

 23. โทรติดต่อไปที่คุรุสภาแล้วแต่ดังเหมือนสายไม่ว่างตลอดเลยค่ะ ขึ้นส่งตรวจสอบจะครบ 2 เดือนแล้วค่ะ

 24. ยื่นเอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพเองผ่านระบบ เมื่อ 1 ก.ย. ค่ะ (หมดอายุ กพ 63) ในระบบขึ้นส่งตรวจสอบ วันนี้เลยโทรไปที่ครุสภา รอสายคุยกับเจ้าหน้าที่ คิวที18 (รอประมาณ 40 นาที ระบบจะแจ้งลำดับคิวเราเรื่อย ๆ ) เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูล แจ้งว่าเอกสารผ่านแล้วให้ชำระเงินได้เลย และรายชื่อจะเข้าประชุมประมาณ ธันวาคม ให้เช็คเลขใบประกอบฯ ได้ในระบบ จากนั้นรออีกประมาณ 3 สัปดาห์ บัตรจะส่งไปตามที่อยู่ค่ะ รอสายนานแต่เจ้าหน้าที่ใจดี คอยตอบคำถามตลอดค่ะ เค้าบอกว่า ที่ขึ้น ส่งตรวจสอบ เป็นที่ระบบค่ะ แต่เอกสารผ่านแล้ว ใครรอนานลองโทรเข้าไปสอบถามนะคะ

 25. เข้าระบบไม่ได้ ยากกว่าชิม ช้อปใช้ เมื่อไหร่จะพัฒนาระบบ

 26. โทรเข้าเบอร์02304899ไม่เคยได้เลยค่ะมีแต่ให้รอสาย บอกว่าของเราเป็นสายที่ลำดับที่เท่าไหร่เราก็รอนะคะแต่อยู่ดีๆสายกับหลุดไปดื้อๆอย่างนั้นค่ะ ไม่มีอะไรคืบหน้า

 27. อัพเอกสารอ้างอิงแล้วลืมบันทึก กรอกบางช่องผิดแก้ไขไม่ได้ครับ

 28. กรอกข้อมูลไม่ครบค่ะ แต่กดบันทึกไปแล้ว เราสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนคะ

 29. ดำเนินการและไปชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท มาแล้วทำอย่างไรต่อคะ

 30. ขอความกรุณาเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยค่ะ
  เลขที่คำขอ 62021026493
  ยังไม่ได้แนบไฟล์เอกสาร มีปัญหาคอมค้าง กลายเป็นกดส่งตรวจ ตอนนี้เพิ่มเอกสารไม่ได้ทำอย่างไรดีคะ ใบอนุญาตจะหมด 8 ธ.ค.62 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 31. ชำระเงินไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17/10/2562
  พอเข้าไปเช็ควันนี้ขึ้นแจ้งยังไม่ชำระเงิน

 32. อยากแก้ไขข้อมูลค่ะ กรอกผิด ตั้งแต่1พย62 หาวิธีแก้ไม่ได้ค่ะเลขที่คำขอ 62020992485 ขอบคุณค่ะ

  • ติดต่อคุรุสภา เพื่อแก้ไขนะครับ ทางโทรศัพท์ ครับ

 33. ขอใบอนุญาตต่อใบประกอบวิชาชีพแล้วครับ ทำไม่ยากครับ รอแค่ไปรณีย์ครับ

 34. ยื่นออนไลน์แล้ว สถานะขึ้นว่า ส่งสำเนาบัตรประชาชนเพิ่มเติม ส่งที่เมนูไหนคะ โทรไปที่คุรุสภาคิวสายที่28 รอประมาณชั่วโมง ตอบกลับมาว่าให้ไปทำที่จังหวัดค่ะ

 35. สอบถามครับ ถ้าในระบบเราเลือกรับใบประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง แต่เราไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ เราสามรถเปลี่ยนมารับทางไปรษณีย์ได้ใหมครับ

 36. คืออยากถามว่าจำเลขที่คำขอไม่ได้เป็นอะไรไหมค่ะและเราแนบไฟล์ไม่ครบต้องทำไงค่ะ

 37. 1 เดือนผ่านไป ที่ขอต่อใบประกอบฯ ยังไม่มีการตอบกลับมาเลย งง

 38. อยากถามว่าใบเสร็จชำระเงิน ที่ไปรษณีย์
  200. หายไม่มีส่งแนบหลักฐานได้ไหมคะ

  • ไม่ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินไปครับ เขาสามารถตรวจสอบได้

 39. ทำไมขึ้นข้อความว่า ไม่สาารถต่อใบอนุญาตภายใน 365วันได้

 40. สะดวกครับ ยื่นไม่ถึงเดือน ผานการตรวจสอบแล้ว เตรียมชำระเงินเงิน

 41. ทำไมขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถต่อใบอนุญาตภายใน 365 วันได้

 42. ทำไมขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถต่อใบอนุญาติภายใน 365วันได้คะ ทั้งๆที่ตรวจสอบผ่านแล้ว

 43. สอบถามนะคะเอกสารที่โหลดไม่ได้เขียนต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ใช้ได้มั้ยคะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here