รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC-KKsec25 Model ภายใต้กรอบการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ “SIAO MODEL”

0
1163

 

เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  “-KKsec25 Model” ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบปี 2561   ระยะที่ 3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู 

 ปีการศึกษา 2561

โดย : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 

ปีที่ทำการรายงาน : พ.ศ. 2562 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “-KKsec25 Model” ลงสู่ชั้นเรียนอย่าง เต็มรูปแบบปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพูมี วัตถุประสงค์
(1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “-KKsec25 Model”  ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 ของโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยา เขตชุมแพม่านชมพู
(2) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “-KKsec25 Model”  ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยา เขตชุมแพม่านชมพู
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานโครงการการพัฒนา คุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  “-KKsec25 Model” ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 โรงเรียนหนอง ตาไก้ศึกษา สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพูประชากรได้แก่ นักเรียนโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา อำเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแก่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 190 คน คณะครู จำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 คณะครูโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา รวมทั้งสิ้น 68 คน โดยใช้วิธีสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ตรวจหาค่าความถี่ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อทั้ง ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Χ) 

ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ชุมชน แห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “-KKsec25 Model” ลงสู่ ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 ของโรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยาเขต ชุมแพม่านชมพูพบว่า นวัตกรรมนิเทศการสอนแบบ TEACH ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมาก (x= 4.52 ) คิดเป็นร้อยละ 90.36 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น  เฉลี่ย 6.05 คะแนน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย 1.05 คะแนน ผลการเปรียบเทียบคะแนนการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 และ  ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีพัฒนาการลดลง เฉลี่ย -1.23 คะแนน อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย – 6.23 คะแนน  

ความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 “-KKsec25 Model”  ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 3 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.89 ) คิดเป็นร้อยละ 99.10 พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านการเตรียมการและวางแผน (PLAN) มีความพึงพอใจมากที่สุด (x = 4.96 ) รองลงมา ด้านการตรวจสอบหรือการมีส่วนร่วม (x = 4.95 ) ด้านการทบทวนและสะท้อนกลับ  (x = 4.95 ) ตามลำดับ

เพจครูสายบัว เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการ ภาพรวมของโรงเรียน คุณครูที่สนใจฉบับเต็มรบกวนกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับนวัตกรรมที่ลิงก์ https://forms.gle/qWgMGvaYQUjanKTM7 นี้ได้เลยจ้า

ขอขอบคุณครูสายบัว ที่แบ่งปันข้อมูลดีๆ ให้กับเพื่อนครูที่มาโดยตลอด ติดตามครูสายบัวได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/KruSaibua

Comments

comments

- Advertisement -