โรงเรียนสุขภาวะ ด้วย SMILE Model โรงเรียนบ้านต้นโตนด

เพิ่มเพื่อน

ความเป็นมาของนวัตกรรม

จากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ซึ่งโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังความรู้ เจตคติและพฤติกรรมทุกด้านแก่เด็ก ดังนั้น โรงเรียน จึงเป็นสถานที่ที่สำคัญมากต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้าน สุขภาพที่ถูกต้องและมีสุขนิสัยที่ดีติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (กรมอนามัย, 2553) ดังนั้นการบริหารจัดการโรงเรียน แก่ และบุคลากรในโรงเรียนให้มี“สุขภาพ”ที่ดีหรือการมีสุขภาวะ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้อง บูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าปัจจุบัน ได้มีการริเริ่มโครงการต่างๆ มากมายเพื่อป้องกันและ แก้ปัญหาสุขภาวะแก่คนในประเทศแต่เรายังคงพบเจอ ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและเยาวชนไทย สุขภาวะจึงมีความสำคัญต่อเด็กนักเรียน เนื่องจากสุขภาวะเป็นพื้นฐานสำหรับพื้นฐานทั้งมวล ถ้าเด็กสุขภาวะไม่ดี เด็กๆ จะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

สภาพปัญหาโรงเรียนบ้านต้นโตนดจากรายงาน การเยี่ยมบ้านและการสุ่มสัมภาษณ์ บุคลากร
ในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และขาดทักษะการทำงาน ครูขาดการทำงานเป็นทีม บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นักเรียนขาดสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ผู้ปกครองมี ความต้องการให้ช่วยเหลือทุนการศึกษา ชุมชนมี ความต้องการให้โรงเรียนดูแลระเบียบวินัยผู้เรียน ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาโรงเรียนให้สามารถบริหารจัดการและ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสุขภาวะแก่ผู้เรียนได้ กล่าวคือ โรงเรียนต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนเป็นสุข โดยการปรับ สภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยง จัดโครงสร้าง และ ระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อมครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะ ของผู้เรียนทั้งด้านกายใจ สังคม จิตวิญญาณ และสติปัญญาจากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านต้นโตนด ได้ใช้นวัตกรรมเพื่อให้โรงเรียนบ้านต้นโตนดเป็นโรงเรียนสุขภาวะในปี ๒๕๖๓ จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะแบบ ให้เป็นรูปแบบในการดำเนินงานการพัฒนา และการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ของโรงเรียน

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

โรงเรียนสุขภาวะ ด้วย SMILE Model โรงเรียนบ้านต้นโตนด

Comments

comments

- Advertisement -