การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ชุด English in daily life โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ(STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้(ภาษาอังกฤษ) ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นางทิชากร วงศรีลา
หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่)
ปีการศึกษา


รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 41 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) จํานวน 15 แผน 2) ชุดแบบฝึก เสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 6 เล่ม และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จํานวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.71 และมีค่าอํานาจจําแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.71 และค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.84 แบบแผนการทดลองที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.42/88.84 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนเท่ากับ 0.7459 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.59

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ชุด English in daily life โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Comments

comments

- Advertisement -