ข้อสังเกตและปัญหาที่คณะกรรมการพบในการประเมิน วPA ละเอียดและชัดเจน

0
614
ข้อสังเกต วpa

เพิ่มเพื่อน

สิ่งที่ ๆ อย่างเรากังวลใจไม่น้อย ก็คือ จะทำอย่างไร ส่งไปแล้ว จะทำถูกไหม เรียกได้ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียว ในบทความนี้จะช่วยให้ครูลดความกังวลใจไปได้บ้างไม่มากก็น้อย ทีมงานสถานีครูดอทคอมได้พบกับข้อความการแชร์ประสบการณ์ของคณะกรรมการที่ประเมิน วPA ได้ให้คำแนะนำ ข้อสังเกตและปัญหาที่คณะกรรมการพบในการประเมิน วPA ค่อนข้างละเอียดและชัดเจน มาก เลยนำมาให้ครูได้อ่านกัน มีรายละเอียดดังนี้

ข้อสังเกตที่พบในการประเมิน จาก ระบบ

 1. ครูไม่ใส่วันเดือนปีที่สอนบนหัวแผนการสอน การเขียนแผน+การอัดคลิบไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนดในPA4 (กรรมการตรวจสอบไม่สามารถแนะนำได้เพราะท่านส่งเข้าระบบมาแล้ว)
 2. วัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุม K P A
 3. ในแผนมีการประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่ไม่พบแบบประเมินหลังแผน ครูเขียนมาเฉยๆ (ควรแนบผลการประเมินมาด้วย)
 4. ขั้นนำ ขั้นสอน ครูเขียนว่าครูให้เด็กทำอย่างนั้น อย่างนี้ ทำให้กิจกรรมเกิดจากครูสั่งเด็ก มิใช่เกิดจากกระบวนการที่เด็กเกิดทักษะการคิดการวางแผนการทำงาน หรือเด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเด็กเอง
 5. บันทึกหลังสอนของผู้อำนวยการโรงเรียน ควรประกอบด้วย 5.1 บันทึกเสนอก่อนนำแผนไปใช้ 5.2 บันทึกหลังสอนที่ครูสอนเสร็จประเมินเสร็จแล้วนำเสนอผอ. ทราบ
 6. การลงวัน เดือน ปี ในแผนของครูกับวัน เดือน ปี ที่ผอ. เซ็นต์ ไม่สอดคล้องกัน เช่น ห่างกัน 3 เดือน 6 เดือน (อาจจะเป็นความจริงที่ยอมรับไม่ได้)
 7. การประเมินหลังแผนไม่ถูกต้องตามหลักสูตรกำหนด เช่น ระดับคุณภาพ หรือ ตัวชี้วัด
 8. การอัดคลิปการสอนใช้เวลาน้อยเกินไป ในระดับประถม รวมถึงการตั้งมุมกล้อง การแต่งกายของคุณครูใส่เสื้อยืดคอกลม เสื้อคอกว้างเกินไป อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการอัดคลิปเผยแพร่ ควรคำนึงถึงองค์รวมและความเหมาะสมทั้งหมดให้ดี
 9. การอัพโหลดไฟล์ผลลัพธ์ สามารถอัพโหลดได้ไม่เกิน 3ไฟล์ 1.วิดีทัศน์ควรนำเสนอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนตามแผนใส่ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง คำบรรยายให้เต็มที่ (ไม่เกิน 10 นาที)2.ไฟล์เอกสารต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 หน้า 3.ไฟล์รูปภาพ 1 หน้ากระดาษเอ4 ห้ามใส่เกิน 6 ภาพ และไม่เกิน 10 หน้า
 10. ไม่บรรยายรูปภาพว่าเป็นใบงานอะไร/ เป็นภาพอะไรให้ขัดเจน
 11. ภาพผลงานเด็ก ครูจะเลือกเฉพาะใบงานของเด็กที่สวยงามเอามาโชว์เพียง 1 คน2 คน แต่เกณฑ์ต้องเสนอผลงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสำเร็จอย่างน้อยร้อยละ 75% ของกลุ่มเป้าหมายผลงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นำเสนอรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 12. กรรมการประเมิน (ว.9) ประเมินให้ร้อยละ90-100 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพ 3 และ 4 มีผลงานที่เป็นแบบอย่างและได้เผยแพร่ผลงานมาแล้ว(ถ้าคุณครูทุกคนทำได้มีจริงก็ยินดี อย่าโกหกตัวเอง)
 13. ผลการประเมินว. 21 ประเมินมา ระดับ 4 5 ต้องดูเกณฑ์ระดับคุณภาพว่า ครูทำได้ตามนั้นจริงหรือไม่ ถ้าเขตพื้นที่สุ่มลงขอดูผลการประเมินแล้วไม่มีผลงานตรงตามระดับคุณภาพที่ประเมิน คณะกรรมการผู้รับรองข้อมูลจะมีความผิด ใช้วิทยฐานะและตำแหน่งเอื้อประโยชน์ต่อวงการศึกษา/วงการวิชาชีพ และไม่ควรให้ผู้รับการประเมินลงคะแนนเอง
 14. ผลการประเมินว.17 ด้านที่ 3 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ3.2 สภาพของงานต้องเป็นไปตามประกาศพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ
 15. การคลิกเลือก ปีงบประมาณที่ส่งในระบบไม่ถูกต้อง
 16. บันทึกหลังสอนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 17. ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาโทเพื่อลดระยะเวลา จาก4 ปี เหลือ3 ปีต้องแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีผลการประเมินเงินเดือน/ประกาศผลการเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียนระดับ ดีเด่น 4 รอบย้อนหลัง

ขอขอบคุณที่มา : Facebook Supatra Namkhoaw

Comments

comments

- Advertisement -