ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

125
576279
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

>>> ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

1.

1.1. ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม)

1.2 หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.3 เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.4 หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.6 เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

1.8 พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

1.9 แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถ่ายเอกสาร รับรองสำเนา แล้วสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆ เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF (ถ้าเอกสารมีหลายหน้าทำเป็น PDF) แล้วแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย 
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          – รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
          – หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู

แบบเอกสาร-ksp-e-service.jpg

1.10. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.11 สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ksp e service

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประมาณ 3-7 วัน ถ้าผ่านแล้วก็จะแจ้งตามภาพด้านล่างนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่ หมายเลข 3 เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ที่ 7-11 ได้เลยครับ โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบสถานะ หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

3.1 หลังจากที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมที่ 7-11 แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์  : https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกตรวจสอบ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 หรือ 02 304 9899 ครับ……..

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Scannable แอปพลิเคชันสแกนเอกสารฟรี ทำง่ายไม่ง้อเครื่องสแกน >>>https://krustation.com/scannable-แอปพลิเคชันสแกนเอกสาร
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

- Advertisement -

125 ความคิดเห็น

 1. เอกสารที่โหลดแนบในการต่อใบประกอบวิชาชีพไม่ได้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบเอกสารไปอีกครั้งมั้ยคะ

 2. ส่งไปนานมากแล้วจนใบประกอบหมดอายุแล้วเปิดเข้าไปดูมีแต่ส่งตรวจสอบค่ะทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วจ่ายตังแล้วด้วย

 3. ส่งข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วครับ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยังรอตรวจสอบตลอด 3 เดือนแล้ว ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเงียบเลย

 4. ส่งเรื่องต่อใบอนุญาต รอตรวจสอบข้อมูล เพราะตรวจสอบแล้วบอกขอเอกสารเพิ่มเติม ส่งไปแล้วก็ไม่ตรวจสอบสถานะว่าผ่าน เข้าเช็คดูตลอด จนวันนี้ก็ยังไม่ตรวจสอบสถานะ ลองเข้าดูการชำระเงินค่าต่อฯ ผลปรากฏว่าคิดค่าล่าช้าในการจ่าย 400 บาท (คิด 2 เดือน) กลายเป็นว่าเสียเวลากว่าเดิม เสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก…

 5. ส่งข้อมูลต่างๆไปแล้ว บอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติม พอกดเข้าไปดู ให้โหลดเอกสาร เป็นใบคำร้องขอ สรุปแล้วต้องให้ทำไงต่อคะ

 6. ต่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ุ62 เปิดดูสถานะวันไหนก็บอกว่าส่งตรวจสอบ ไหนบอกว่ารวดเร็วไงคะนี่ช้าด้วยแถมเมื่อวานพิมพ์ใบชำระเงินผลปรากฏว่าขึ้นล่าช้าต้องจ่าย 600 บาทวันนี้เลยเอาไปจ่ายเพราะกลัวว่าจะเสียมากกว่าเดิมโทรเบอร์โทรที่ให้ก็ไม่ได้ผลให้ถือสายรอ 1 ชั่วโมงบ้าง 30 นาทีบ้างทำไมยุ่งยากจังเลยคะนี่5 ถ้ารู้อย่างนี้ไปต่อเองหรือไม่ก็ส่งทางไปรษณีย์ดีกว่าเยอะเลย

 7. ต่อล่วงหน้า5เดือนรอตรวจสอบ2เดือนกว่า ผ่าน…เลยจ่ายเงินไปเดือนกว่าๆแล้วยังไม่ส่งมาให้เลย…นานมากๆต่อทีใช้เวลาเกือบครึ่งปี.

 8. ชองเรา ทำตามขั้นตอน ส่งไปเมื่อวาน วันที่ 13 ก.พ. 63 วันนี้ลองเข้ามาตรวจสอบสถานะ ก็ผ่านเลยค่ะ
  ไวมากค่ะ ดีใจสุดๆ

 9. ต่อออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จ่ายเงินเรียบร้อยวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนมาเข้าไปตรวจสอบทุกวันว่าผ่านรึต้องแก้ไขส่วนไหนหรือไม่จนมาถึงวันนี้ใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือนมีนาคม ข้อมูลยังขึ้นสถานะเดิมคือส่งตรวจ รวมๆ 6 เดือน ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ ไหนบอกต่อออนไลน์รวดเร็วและประหยัด ไม่ทราบจะร้องเรียนหรือสอบถามได้ทางไหนบ้างโทรไปก็รอสายเป็นชั่วโมง

 10. ในการสมัครสมาชิก ทำทุกขั้นตอนแล้ว แล้วขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ” ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร

 11. สมัครสมาชิกไม่ได้ ทำตามคริป หลายรอบแล้วครับ ขึ้นว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลทะเบียนราษไม่ตรง สถานะไม่ปกติ ตรวจสอบหลายรอบแล้ว ทำอย่างไรครับ

 12. สถานะขึ้นว่าผ่านแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ยื่นเอกสารและชำระเงินเลยไม่ได้รอให้ขึ้นสถานะผ่านก่อน แล้วอย่างนี้ต้องปริ้นใบชำระเงินอีกรอบหรือเปล่าคะ เพราะขึ้นสถานะผ่านนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ซะทีค่ะ

 13. ทำทุกอย่างผ่านแล้วตั้งแต่29 เม.ย. ทางไม่ได้รับเลยค่ะ ปกติใช้เวลานานกี่เดือนคะ จะหมดอายุเดือนกรกฎาคมนี้แล้วด้วยเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์คุรุสภาก็ยังไม่เห็นจัดส่งมาเลย

 14. ขึ้นสถานะว่าผ่านเเล้ว เเต่ว่าจ่ายเงินไปก่อนหน้าที่จะมากรอกข้อมูลทางเว็บไซต์เเล้ว ไม่ต้องจ่ายเงินอีกเเล้วใช่มั้ยคะ

 15. ขออนุญาตสอบถามค่ะการต่อแบบออนไลน์
  สถานะขึ้นว่าผ่าน ขั้นตอน บันทึกและตรวจสอบเบื้องต้น ประมาณกี่วันถึงจะได้บัตรและดำเนินการจัดส่งค่ะ

 16. ตรวจสอบสถานะการต่อออนไลน์แล้ว สถานะขึ้นว่า ผ่าน ค่ะ ชำระเงินไปเมื่อ 9 ก.ย. 2563 ค่ะ อยากทราบว่าระบบอนุมัติและมีการจัดส่งเอกสารหรือยังคะ

 17. ต่อใบประกอบวิชาชีพแล้ว ขึ้นสถานะว่าต่องการเอกสารเพิ่มเติม ต้องทำยังไงต่อคะ

 18. ชำระเงินแล้ว สถานะผ่านแล้ว แต่ยังมีใบแจ้งการชำระเงินอีก ต้องไปชำระเงินอีกรอบมั้ยคะ

 19. ต่อใบประกอบออนไลน์ค่ะสถาะอนุมัติผ่านแล้วสามเดือนค่ะแต่ยังไม่ส่งฉบับจริงมาให้เลยพอดีใบจะหมดอายุ27มีนาคม2564โทรไปที่คุรุสภาแล้วมีเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่มีการจัดส่งตัวจริงแล้วจริงหรือค่ะ

 20. สอบถามค่ะ นำเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ในระบบไม่เห็นขึ้นให้เลย ต้องทำอย่างไรค่ะ

 21. จากที่อ่านน่ะ เหมือนกรณีคุณนก เราดำเนินการชำระกุมภา ทางออนไลน์ ทางตรง ๓ รอบ และมีมติจากเชื่อระบาด ให้เลื่อนถึงสิ้นมีนา พอส่งที่ส่งที่สำนักงาน จรผ่านไป ๓-๔ เดือน ทำไม่ไม่เห็นมา เลยเข้ามาเช็คในเว็ป
  ก็ยังถือว่ายังมีดวง มีหนังสือแจ้งในเว็ปแบบว่าเปิดมั่วๆ เพราะเข้าไม่ถูกเลย ทั้งกรอก ทั้งถ่ายรูปส่งใหม่อีกเยอะถึงได้พบข้อความในนั้นแจ้งว่าเราส่งเรื่องช้าให้เราชำระใหม่ พันกว่าบาท มองดูระยะเวลา ที่กำหนดให้ชำระเงิน เหลือเวลาอีก ๕ วัน
  คือเกิอบ เส้นยาแดงผ่ากลางหัวเรานี่แหล่ะ
  กลับมาตรวจสอบ ๑๒ วันผ่านไป เลยเห็นรายงานการชำระเงิน และเห็นว่าผ่าน

 22. ขึ้นสถานะนำเสนอกลั่นกรองตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.63 สถานะ ผ่าน และยังอยู่ที่สถานะนี้อยู่เลยค่ะต้องทำอย่างไรค่ะ

 23. จะตรวจสอบสถานะ แต่ไม่รู้เลขที่คำขอ ต้องดูตรงไหนคะ ใครทราบช่วยบอกทีค่ะ อยากตรวจสอบแต่ตรวจสอบไม่ได้

 24. สอบถามค่ะ ชำระเงินไปแล้วค่ะ แต่พอตรวจสอบในระบบ ไม่พบข้อมูลการชำระเงินต้องทำอย่างไรคะ

 25. ขอสอบถามหน่อยคะ หนูต่อใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่เดือนมกราคม 65 จนถึงมิถุนายน65 ยังไม่ได้เลยคะ ติดต่อไปก็ให้ถือสายรอนานมาก แล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยคะ สามารถติดต่อได้ทางไหนอีกคะ

 26. ช่วยแก้ไขให้หน่อยค่ะ พอดีเข้าระบบแล้ว ตัวเลือกนี้ไม่มีให้กรอกค่ะ ตรวจสอบยังไงได้บ้างคะ ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลย

  ในข้อ 1.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่