ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

106
524682
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

อนึ่ง การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้- มาตรา 78 การประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– มาตรา 79 ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 46 หรือ 56 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณี ดังนี้
– การแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิ หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจาก คุรุสภา
– การที่สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา
– การประกอบวิชาชีพควบคุม หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
                    1. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
                    2.

1. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (สามารถชำระค่าธรรมเนียมก่อนได้เลย )

1.1 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เว็บไซต์  : http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกแสดงข้อมูล 

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู

1.2 เมื่อคลิกแสดงข้อมูล  จะแสดงข้อมูลข้อผู้ของผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.3  คลิกพิมพ์ เพื่อพิมพ์ “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” แล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ ได้ที่ 1. Counter สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  3. ไปรษณีย์ไทย 10 บาท/ครั้ง รหัสบริการ 1121 ph 4. เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11 เมื่อชำระเสร็จไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินไป คุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระเงินเข้ามาครับ

2.ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.1. ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร KSP E-Service ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม)

2.2 หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.3 เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.4 หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.6 เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2.7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

2.8 พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

2.9 แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถ่ายเอกสาร รับรองสำเนา แล้วสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆ เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF (ถ้าเอกสารมีหลายหน้าทำเป็น PDF) แล้วแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย 
          – สำเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส / ใบเปลียนชื่อ / ใบเปลี่ยนนามสกุล
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          – สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          – รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
          – หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

แบบเอกสาร-ksp-e-service.jpg

2.10 การรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เลือก ส่งไปรษณีย์  

2.11 ให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือไม่ เพื่อให้การจัดส่งไปรษณีย์ถูกต้อง

2.12. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

2.13 สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ถ้าผ่านแล้วก็จะแจ้งตามภาพด้านล่างนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่ หมายเลข 5 เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ได้เลยครับ แต่ถ้าชำระก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องชำระอีก หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ (แอดมินรอประมาณ 1 เดือน ถึงจะผ่าน ช่วงที่แอดมินทำคนอาจจะทำเยอะเลยรอคิวนานครับ)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ksp e serviceท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 หรือ 02 304 9899 ครับ……..Comments

comments

106 ความคิดเห็น

 1. เอกสารที่โหลดแนบไปไม่ได้เขียนรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น เอกสารยังใช้ได้มั้ยคะ

 2. เอกสารที่โหลดแนบในการต่อใบประกอบวิชาชีพไม่ได้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบเอกสารไปอีกครั้งมั้ยคะ

 3. ส่งไปนานมากแล้วจนใบประกอบหมดอายุแล้วเปิดเข้าไปดูมีแต่ส่งตรวจสอบค่ะทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วจ่ายตังแล้วด้วย

 4. ส่งข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วครับ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยังรอตรวจสอบตลอด 3 เดือนแล้ว ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเงียบเลย

 5. ส่งเรื่องต่อใบอนุญาต รอตรวจสอบข้อมูล เพราะตรวจสอบแล้วบอกขอเอกสารเพิ่มเติม ส่งไปแล้วก็ไม่ตรวจสอบสถานะว่าผ่าน เข้าเช็คดูตลอด จนวันนี้ก็ยังไม่ตรวจสอบสถานะ ลองเข้าดูการชำระเงินค่าต่อฯ ผลปรากฏว่าคิดค่าล่าช้าในการจ่าย 400 บาท (คิด 2 เดือน) กลายเป็นว่าเสียเวลากว่าเดิม เสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก…

 6. ส่งข้อมูลต่างๆไปแล้ว บอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติม พอกดเข้าไปดู ให้โหลดเอกสาร เป็นใบคำร้องขอ สรุปแล้วต้องให้ทำไงต่อคะ

 7. ต่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ุ62 เปิดดูสถานะวันไหนก็บอกว่าส่งตรวจสอบ ไหนบอกว่ารวดเร็วไงคะนี่ช้าด้วยแถมเมื่อวานพิมพ์ใบชำระเงินผลปรากฏว่าขึ้นล่าช้าต้องจ่าย 600 บาทวันนี้เลยเอาไปจ่ายเพราะกลัวว่าจะเสียมากกว่าเดิมโทรเบอร์โทรที่ให้ก็ไม่ได้ผลให้ถือสายรอ 1 ชั่วโมงบ้าง 30 นาทีบ้างทำไมยุ่งยากจังเลยคะนี่5 ถ้ารู้อย่างนี้ไปต่อเองหรือไม่ก็ส่งทางไปรษณีย์ดีกว่าเยอะเลย

 8. ต่อล่วงหน้า5เดือนรอตรวจสอบ2เดือนกว่า ผ่าน…เลยจ่ายเงินไปเดือนกว่าๆแล้วยังไม่ส่งมาให้เลย…นานมากๆต่อทีใช้เวลาเกือบครึ่งปี.

 9. ชองเรา ทำตามขั้นตอน ส่งไปเมื่อวาน วันที่ 13 ก.พ. 63 วันนี้ลองเข้ามาตรวจสอบสถานะ ก็ผ่านเลยค่ะ
  ไวมากค่ะ ดีใจสุดๆ

 10. ต่อออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จ่ายเงินเรียบร้อยวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนมาเข้าไปตรวจสอบทุกวันว่าผ่านรึต้องแก้ไขส่วนไหนหรือไม่จนมาถึงวันนี้ใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือนมีนาคม ข้อมูลยังขึ้นสถานะเดิมคือส่งตรวจ รวมๆ 6 เดือน ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ ไหนบอกต่อออนไลน์รวดเร็วและประหยัด ไม่ทราบจะร้องเรียนหรือสอบถามได้ทางไหนบ้างโทรไปก็รอสายเป็นชั่วโมง

 11. ในการสมัครสมาชิก ทำทุกขั้นตอนแล้ว แล้วขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ” ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร

 12. สมัครสมาชิกไม่ได้ ทำตามคริป หลายรอบแล้วครับ ขึ้นว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลทะเบียนราษไม่ตรง สถานะไม่ปกติ ตรวจสอบหลายรอบแล้ว ทำอย่างไรครับ

 13. สถานะขึ้นว่าผ่านแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ยื่นเอกสารและชำระเงินเลยไม่ได้รอให้ขึ้นสถานะผ่านก่อน แล้วอย่างนี้ต้องปริ้นใบชำระเงินอีกรอบหรือเปล่าคะ เพราะขึ้นสถานะผ่านนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ซะทีค่ะ

 14. ทำทุกอย่างผ่านแล้วตั้งแต่29 เม.ย. ทางไม่ได้รับเลยค่ะ ปกติใช้เวลานานกี่เดือนคะ จะหมดอายุเดือนกรกฎาคมนี้แล้วด้วยเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์คุรุสภาก็ยังไม่เห็นจัดส่งมาเลย

 15. ขึ้นสถานะว่าผ่านเเล้ว เเต่ว่าจ่ายเงินไปก่อนหน้าที่จะมากรอกข้อมูลทางเว็บไซต์เเล้ว ไม่ต้องจ่ายเงินอีกเเล้วใช่มั้ยคะ

 16. ต้องเสียค่าทำเนียมก่อนหรอคะถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้

 17. ขออนุญาตสอบถามค่ะการต่อแบบออนไลน์
  สถานะขึ้นว่าผ่าน ขั้นตอน บันทึกและตรวจสอบเบื้องต้น ประมาณกี่วันถึงจะได้บัตรและดำเนินการจัดส่งค่ะ

 18. ตรวจสอบสถานะการต่อออนไลน์แล้ว สถานะขึ้นว่า ผ่าน ค่ะ ชำระเงินไปเมื่อ 9 ก.ย. 2563 ค่ะ อยากทราบว่าระบบอนุมัติและมีการจัดส่งเอกสารหรือยังคะ

 19. ต่อใบประกอบวิชาชีพแล้ว ขึ้นสถานะว่าต่องการเอกสารเพิ่มเติม ต้องทำยังไงต่อคะ

 20. ชำระเงินแล้ว สถานะผ่านแล้ว แต่ยังมีใบแจ้งการชำระเงินอีก ต้องไปชำระเงินอีกรอบมั้ยคะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here