คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 (พื้นฐาน) หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

0
997

เพิ่มเพื่อน

สสวท. จัดทำคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 (พื้นฐาน) หลักสูตรปรับปรุง 2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นคู่มือการสอน มีรายละเอียดให้ดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 (พื้นฐาน)

>>> วิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 (พื้นฐาน)

>>> วิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 (พื้นฐาน)

>>> วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4-ม.6 (พื้นฐาน)

>>> วิชาการออกแบบเทคโนโลยี ม.4-ม.6 (พื้นฐาน)

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 (พื้นฐาน) หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม.4-ม.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

Comments

comments

- Advertisement -