คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

0
930

เพิ่มเพื่อน

สสวท. จัดทำคู่มือครู  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 หลักสูตรปรับปรุง 2560 คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นคู่มือการสอน มีรายละเอียดให้ดังนี้

ดาวน์โหลดคู่มือครู คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3

>>> มัธยมศึกษาปีที่ 1

>>> มัธยมศึกษาปีที่ 2

>>> มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอขอบคุณ สสวท ที่จัดทำคู่มือดี ๆ ให้ครูได้ดาวน์โหลดไปใช้ในการเรียนการสอน

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.1-ป.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 (พื้นฐาน) หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

คู่มือครูวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้น ม.4-ม.6 หลักสูตรปรับปรุง 2560 จาก สสวท.

Comments

comments

- Advertisement -