วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

0
49500

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับ ผู้ที่ติดตามทุกท่านในบทความนี้เรามีวิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์มาฝาก สำหรับระบบให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรสําหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีลักษณะการใช้งานแบบ Web Application ซึ่งอํานวย ความสะดวกให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถ ดูประวัติการได้ รับ-คืน เครื่องราชฯ ของตนเองได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานทั่วไปจะต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกลุ และวันเดือนปี พ.ศ.เกิด ก่อนเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง พร้อมกําหนดรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรไปดูกันเลยครับ

คลิปวิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ https://thanundon.soc.go.th/Home/FrmloginUser เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ต (ระดับผู้ใช้งาน)

2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
– เลขบตัรประจาํตวัประชาชน
– ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย)
– วัน/เดือน/ปีเกิด
– รหสัผ่าน (ยกเว้นครั้งแรกที่เข้าใช้ระบบครั้งแรก)
– รหัส Captcha

3. คลิก “เข้าสู่ระบบ” จะแสดงข้อมูลของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน (ในกรณีที่เข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะให้กําหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้ครั้งต่อไปก่อน)

หมายเหตุ  บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าใช้ระบบได้ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 โทรสาร 0-2280-9086 (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ในวัน และเวลาทำการ)

ที่มา :

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2280-9000 ต่อ 1872-1876 Email : info@soc.go.th

Comments

comments

- Advertisement -