บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก จํานวน 242 คำ

0
6337

เพิ่มเพื่อน

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยชั้นเด็กเล็ก มีจํานวน 242 คํา จําแนกเป็นคํานาม จํานวน 175 คํา จัด ประเภทของคําได้ 12 หมวด คือ หมวดที่เกี่ยวกับตําแหน่ง + มี 15 ค่ํา เครือญาติ มี 14 คํา อวัยวะ มี 22 คํา เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน มี 11 คํา ดอกไม้มี 4 คํา ผลไม้มี 18 คํา และสถานที่ มี 12 คํา คํากริยา คําเชื่อม และคําอื่นๆ สิ่งของ มี 27 คํา พาหนะ มี 4 คํา และ สถานที่ มี 12 คํา คํากริยา คําเชื่อม และคําอื่นๆ อีก 61 คํา ส่วนใหญ่เป็นคำที่มีความถี่ในการใช้สูง

ประโยชน์ของบัญชีคําพื้นฐาน

1. ใช้ทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน
2. ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ในแง่ของการกําหนดเนื้อหา คือการกําหนดคําที่ใช้ใน การเรียนการสอนภาษาไทยแต่ละระดับชั้น 1
3. ใช้ในการพัฒนาหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ์ต่างๆ โดยการนํา คําไปใช้แต่งหนังสือและฝึกฝนทักษะ
4. ใช้ในการจัดทําและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่จําเป็น เช่น บัตรคําแผนภูมิเสริม ประสบการณ์ การสร้างเรื่องราวในการแสดงหุ่น การเล่นเลียนแบบ บทบาทสมมุติ ฯลฯ

ดาวน์โหลด
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นเด็กเล็ก
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แหล่งที่มา :
1. บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย (กลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2)
2. http://www.krooupdate.com/news/newid-995.html
3. https://krunee12.wordpress.com/
4. http://www.ednan1.go.th/index.php/2020/01/03/nited-27/

เครติดภาพหน้าปก: Kids vector created by freepik – www.freepik.com

Comments

comments

- Advertisement -