พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

0
50

เพิ่มเพื่อน

ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีบทบาทสำคัญในการดูแลและปกป้องสิทธิของเด็กในประเทศไทย พระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

หมวดที่น่าสนในใน พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ฉบับนี้คือ

หมวด ๒ การปฏิบัติต่อเด็ก
มาตรา ๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน
(๒) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม
(๓) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๔) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการชัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็ก
(๕) ปฏิบัติต่อเดีกในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๒) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(๓) บังคับ ขู่เชิญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
(๔) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการแล้ว
(๕) บังคับ ขู่เชิญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทำผิด หรือกระทำด้วย
ประกรใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
(๖) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือชัดชวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(๔) บังคับ ขู่เซ็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใดเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้ำอันมีลักษณะเป็นการขัดชวางต่อการเจริญเติบโต
หรือพัฒาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(๔) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปในสถนที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(๔) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(๑๐) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ถ้าการกระทำความผิดตมวรรคหนึ่งมีโทษตมกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้
ลงโทษตามกฎหมายนั้น

หมวด ๙ บทลงโทษ
มาตรา ๗๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดฝ่ฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมึนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ พ.ร.บ ฉบับนี้ ได้ที่ด้านล่างนี้เลย

ดาวน์โหลด: พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 2546

Comments

comments

- Advertisement -