รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้

0
72626

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เราได้ทำการรวบรวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ที่สามารถนับชั่วโมงการอบรม ในการทำวิทยาฐานะแบบใหม่ ว21 ได้ ไว้ให้คุณครูสามารถที่จะเลือกอบรมหลักสูตรที่สนใจ และจะอัพเดตหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ฟรีๆ ไว้ที่นี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูทุกท่านนะครับ

รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงอบรม ว21 ได้

หลักสูตรการอบรม

1. หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา

แนะนำหลักสูตร

พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ลิงก์เข้าอบรม

http://cse-elearning.obec.go.th/

2. หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

3. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค. 63 หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. สามารถนับชั่วโมงการอบรมเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

https://teacherpd.ipst.ac.th/

Comments

comments

- Advertisement -