แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สำหรับเลื่อนเงินเดือน แบบร้อยละ แบบใหม่ 2565 ทุกวิทยฐานะ ไฟล์ word

0
5003

เพิ่มเพื่อน

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี 3 หน้า ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน
ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตําแหน่ง องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตําแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 โดยนําคะแนนจากระดับความสําเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
– สําหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
ส่วนที่ 3: ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผู้บังคับบัญชาประเมินและลงความเห็นของการประเมิน
ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

1. แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย)

2. แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ)

3. แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ)

4. แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ)

Comments

comments

- Advertisement -