3 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

0
13625

เรียนฟรี มี จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย มี 3 หลักสูตรประกอบด้วย

หลักสูตร 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตร 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

หลักสูตร 3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ที่มา : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย

Comments

comments

- Advertisement -