3 หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรียนฟรี มีเกียรติบัตร จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย

0
14087

เรียนฟรี มี จากชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย มี 3 หลักสูตรประกอบด้วย

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

https://sites.google.com/msu.ac.th/classroom-research/home

3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ที่มา : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย

Comments

comments

- Advertisement -