รวมเว็บไซต์เรียนออนไลน์ฟรี จาก 43 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย มีเกียรติบัตร

0
16649

Thai MOOC คือ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมหาชนและร่วมกัน ในการพัฒนาระบบกลางในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล มีการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้เข้าเรียนและประวัติ และผลการเรียน จำนวนหน่วยกิตรายวิชาพร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พัฒนาไปสู่ความร่วมมือในการการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีหน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ชื่อแผนงานที่ 3 การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อเป็นระบบและศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) เป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ “การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดที่สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดจำนวนที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต

2) การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

3) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างและหรือปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOCและประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ

4) การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

5) การพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาในระบบ MOOCการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการ และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตรเรียนออนไลน์ฟรี กว่า 400 วิชา จาก 43 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ดังนี้

1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

https://thaimooc.org/site/MU_MOOC/

2. หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์

3. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

https://thaimooc.org/site/BU_MOOC/

7. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


https://thaimooc.org/site/DRU_MOOC/

9. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

10. หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

15. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

16. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

17. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร

18. หลักสูตรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

19. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

20. หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

21. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

22. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

23. หลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย์

24. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

25. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

26. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

27. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

28. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

29. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

30. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต

31. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

32. หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

33. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

34. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

35. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

36. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

37. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

38. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

39. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

40. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

41. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

42. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

43. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Comments

comments

- Advertisement -