คุณสมบัติสำคัญ 5 ข้อ ของวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว 21

0
31219


ในบทความนี้เรามาดู คุณสมบัติ 5 ข้อ ของการทำวิทยฐานะตาม ว.21 กัน ประกอบด้วยดังนี้

1. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งครบ 5 ปี (หลักฐานอ้าอิง กพ.7)


2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง (หลักฐานอ้างอิงตารางสอน) คศ.2 -3 800 ชม. คศ.4-5 900 ชม. ต่อปี
2.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รับรอง โดย ผอ.+วิชาการ
– ชั่วโมงขั้นต่ำตามกคศ. กำหนดในหนังสือ 0635 ของ ปฐมวัย 6 ชม. ประถม-มัธยม 12 ชม./สัปดาห์
2.2 งานสนับสนุนการเรียน เช่น งาน 4 ฝ่าย วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
(อ้างอิงประกาศเทียบชั่วโมง)
2.3 PLC 50 ชม./ปี (2560) ใช้ การประชุมทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แทน plc
ตั้งแต่ 5ก.ค.2560-4ก.ค.2562 ตามหนังสือ 0111/ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
2.4 งานสนองนโยบายและจุดเน้น เช่น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนประชารัฐ (อ้างอิงประกาศเทียบชั่วโมง)
-logbook สอบถามเขตต้นสังกัดว่าส่ง/ไม่ส่ง บางเขตดำเนินการต่างกัน


3. วินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูไม่ถูกโทษทางวินัย ภายใน 5 ปี
(อ้างอิงจาก กพ.7)


4. ผ่านการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนด ในช่วงเวลา 5 ปี
(อ้างอิง id-plan/ ,วุฒิบัติการอบรม ว.22/2560)
อบรมตาม ว.22/2560 หลักสูตรคุรุพัฒนารับรอง 12-20 ชม./ปี
ในปี 60-61 ถ้าไม่ครบ และไม่ได้ อบรม นำ plc ส่วนเกินมานับรวมได้
ตามหนังสือ ว.14 /2561 แก้ไขปี 60/61
ปลดล็อค ให้ ตาม ว.14 ในช่วงห้าปี ให้อบรมให้ได้ 60% อีก 40% เอา plc ส่วนเกินจาก 50 ชม.มาเพิ่มได้นั่นเอง สรุป อบรมทดได้ ใน 5 ปี แต่ขาดอบรมไม่ได้เริ่มตั้งแต่ ปี 2562 ต้องอบรมทุกปีนั่นเองครับ
ข้อ 1-4 ตกไม่ได้นะครับเกณฑ์/คุณสมบัติ


5. ผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน(ใช้กรอกใน วฐ.2) (เอกสารอ้างอิง 13 แฟ้ม 3 ด้าน/13ตัวชี้วัด)
ตกได้ 2 ใน 5 ปี ผ่าน 3 ใน 5 ปีการศึกษา นั่นเอง

การดำเนินการประเมิน หรือ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด หรือ 13 แฟ้ม
โดยประเมินเทอมละ 1 ครั้ง เทอม1 ผอ.ประเมินท่านเดียว ไม่ตั้งกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล ประเมินเพื่อแนะนำและพัฒนา
เทอม 2 ประเมินวฐ.2 รายปี ผอ.รร. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง อย่างน้อย 3 ท่าน และ ผอ.เป็นผู้ประเมินให้คะแนนครับ

///ประเมิน ปี กศ.ที่ 1-5 ให้ครบ
/// พอคุณสมบัติครบ 5 ปี ก็พิมพ์ วฐ.1-3 จำนวน 2 ชุด
คศ.4-5 4 ชุด เสนอสถานศึกษา เพื่อให้ ผอ.รร แต่งตั่งคำสั่ง ประเมิน ว.21
/// จัดเตรียม เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ให้ครบ ตามเกณฑ์ประเมิน
กรณีครบ 5 ปี ผอ.ต้องมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า วิทยฐานะที่ท่านขอ ถ้าผอ.วิทยฐานะต่ำกว่าเสนอเขต เพื่อขอเขต เสนอ ศธจ. แต่งตั้งกรรมการมาประเมินครับ (กรณีสรุปคะแนนลง วฐ.3 ตอนประเมิน ครบ 5 ปีการศึกษาครับ)
/// เมื่อประเมินเรียบร้อย เข้าเล่ม ภาคผนวก ส่ง วฐ.1-3 ไปเขต จำนวน 2 ชุด คศ.4 เอกสาร 4 ชุด
พร้อมหนังสือนำส่ง ครับผม
///อื่นๆ ปรึกษา ผอ.รร และ จนท.เขตต้นสังกัด ครับผม
#### ว.21 คศ.2-3 ไม่ต้องทำผลงานทางวิชาการนะครับผม ## คศ.4-5 ทำผลงานวิชาการ 2 เรื่อง ครับ
ขอบคุณที่มา : ครูมนตรี นันไชย
กลุ่ม : https://www.facebook.com/groups/437148530428719/


Comments

comments

- Advertisement -