การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14540

  <table width=”100%”>
  <tbody>
  <tr>
  <td> </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  ชื่อเรื่อง        การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

  ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

  ผู้วิจัย         นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล

  สถานศึกษา   โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

  ปีที่วิจัย        2565

   

   บทคัดย่อ

   

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้แก่  (4.1) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (4.2) การประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตา (4.3) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่มีต่อบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ประโยชน์และผลดีของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 548 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

  ผลการประเมิน พบว่า

  1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ด้านบริบทของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
  2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
  3. การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
  4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ

  4.1 การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

  4.2 พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียรและความเมตตา ในภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสมอยู่ในมาก

  4.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มีต่อบ้าน วัด โรงเรียน ตามความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.