การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสถานีครูดอทคอม

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสถานีครูดอทคอม

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14408

  การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ทั้ง 4 ด้าน (CIPP Model) คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ (Impact) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปีปทุม ในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 370 คนคน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 3 คน ครู 20 คน นักเรียน 170 คน ผู้ปกครอง 170 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ และฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต 2) แบบประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 1 ฉบับ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมด เป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd)
  จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผลการประเมิน พบว่า
  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตมีผลการประเมินในระดับมากที่สุดตามลำดับ ส่วนด้านปัจจัยนำเข้านั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
  2. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
  3. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มตามสถานภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • You must be logged in to reply to this topic.