การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างชั้นเรียนปกติกับชั้นเรียนออนไลน์

Home ฟอรั่ม บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างชั้นเรียนปกติกับชั้นเรียนออนไลน์

ติดป้ายกำกับ: 

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เผยแพร่
  บทคัดย่อ
 • #14331
  Pongsak Tongsalai
  Participant

   ทดสอบ การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างชั้นเรียนปกติกับชั้นเรียนออนไลน์ส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน รายวิชาปฏิบัติการเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยทำการศึกษา 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 2) ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 3) ผลการประเมินตนเองด้านทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน เลือกแบบเจาะจงกลุ่มผู้เรียนจากโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ซึ่งอยู่ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
   ภัฏยะลา (SMP-YRU) เครื่องมือวิจัย ได้แก่ บทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานจำนวน 5 บทเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ (เคมี)แบบสอบถามประเมินตนเองการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสาน ช่วงเวลาในดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยแบบการเรียนผสมผสานของบทเรียนอีเลิร์นนิ่งร่วมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติ Paired T-Testการวิเคราะห์เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบจัดการเรียนรู้ ผลประเมิน

   • บทคัดย่อนี้ถูกดัดแปลง 1 year, 4 months มาแล้ว โดย Pongsak Tongsalai
   • บทคัดย่อนี้ถูกดัดแปลง 1 year, 4 months มาแล้ว โดย สถานีครู
  กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • You must be logged in to reply to this topic.

  บทความยอดนิยม