แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2025

0
339
คู่มือแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน-PISA 2025

เพิ่มเพื่อน

แนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA สำหรับปี 2568 ประกอบไปด้วยคู่มือการใช้งาน 3 ชุดด้วยกันดังนี้
1. ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5
2. ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) เล่มที่ 1-6
3. ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency) เล่มที่ 1-6

สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยด้านล่างนี้

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5

คู่มือการใช้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่ม 1-เล่ม 5

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้-ด้านคณิตศาสตร์-Mathematical-literacy-เล่มที่-1-6

คู่มือการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) เล่มที่ 1-6

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์
เล่มที่ 6 : แบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้โจทย์ ปัญหาคณิตศาสตร์

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้-ด้านวิทยาศาสตร์

คู่มือการใช้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency) เล่มที่ 1-6

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เล่มที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดคู่มือชุดพัฒนาความฉลาดรู้อื่น ๆ

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) เล่มที่ 1-6
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency) เล่มที่ 1-6

Comments

comments

- Advertisement -