ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5

0
66
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5

เพิ่มเพื่อน

คู่มือการใช้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่ม 1-เล่ม 5

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เป็นเอกสารทางวิซาการที่ พัฒนาคามกรอบการประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล โตย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทศนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน โตยมีวัตถุประสงต์ให้รูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตันได้นำไปใช้ในการพัฒนาความลาดรู้ต้านการอ่านของผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา ใน 2 มิติของการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนคือ มิติต้านการพัฒนาตัวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมิติต้านการพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติทำแบบทตสอบ ที่จัดทำในลักษณะของแบบฝีกที่ เป็นแบบประเมินตามกรอบการประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ประกอบตัวย เอกสาร 5 เล่ม ได้แก่
เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่ 2 : กรอบแ แนวศิตและรูปแบบการจัตกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาตรู้ต้านการอ่าน
เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาตรู้ตัานการอำน
เล่มที่ : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ต้านการอ่าน
เล่มที่ 5 : แนวก การตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เอกสารทั้ง 5 เล่มนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทตนโล (สสวท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ ) โดย สำนักบริหารงานความเป็นเลิด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก. สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ. ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัดกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ศูนย์ PI5A และ เครือข่ายสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาสัย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อให้ตรูผู้สอนนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความอลาดรู้ต้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน ตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment-P15A) โตยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Crganisation far Economic Co-operation and Development-OECD) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ต้านต้านการอ่านของนักเรียนระตับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามรูปแบบในเอกสารทั้ง 5 เล่ม สามารถนำไปใช้ไต้ในการจัดการเรียนการสอนใน 4 ตังนี้
1) จัดทำเป็นรายวิซาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ เป็นการเฉพาะ จำนวน 0.5 หน่วยกิต
2) บูรณาการจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
3) บูรณาการจัดเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดการเรียนรู้รายวิซาเพิ่มเติม
4) จัดในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ ตามบริบทและความพร้อมของโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 1-5 ได้ที่ด้านล่างนี้

เล่มที่ 1 : คู่มือการใช้ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เล่มที่ 2 : กรอบแนวคิดและรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน

เล่มที่ 3 : กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เล่มที่ 4 : แบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เล่มที่ 5 : แนวการตอบคำถามตามแบบฝึกเพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ดาวน์โหลดคู่มือชุดพัฒนาความฉลาดรู้อื่น ๆ

ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน (Reading literacy) เล่มที่ 1-5
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) เล่มที่ 1-6
ชุดพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ (Science competency) เล่มที่ 1-6

Comments

comments

- Advertisement -