ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ

0
2577

เพิ่มเพื่อน

คือ รางวัลที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง คุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม จึงได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรในส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนทําให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลประจําปีที่ทรงคุณค่าของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมจ่ึงได้รวบรวมตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) มาให้ดูเป็นตัวอย่าง ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดตัวอย่าง

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ
แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน เป็นอย่างสูง ที่แบ่งปันสิ่งดี ๆ เพื่อเพื่อนครู

Comments

comments

- Advertisement -