ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการบันทึกภาพและวิดีโอ สำหรับ วPa

0
1175

เพิ่มเพื่อน

ตัวอย่างหนังสือยินยอมในการบันทึกภาพและวิดีโอ นำไปปรับใช้ได้เลย ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้
หนังสือให้ความยินยอมในการบันทึกภาพและวิดีโอ
โรงเรียน………………………… อำเภอ……………………… จังหวัด………………………………….
………………………………………………………………..

ข้าพเจ้า………………………………………………………. เป็นผู้ปกครองของ (ด.ญ./ด.ช./นาย/นางสาว)………………………………………………………………………….มีความยินดีและอนุญาตให้……………………………………ครูผู้สอนวิชา………………………………………………..บันทึกภาพและวิดีโอ……………………………………………ในการจัดการเรียนการสอน วิชา…………………………………………….. เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และใช้ประกอบในการเลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย……………………………………………… และอนุญาตให้นำข้อมูลภาพหรือวิดีโอ ดังกล่าว เข้าระบบคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น

ลงชื่อ…………………………………..ผู้ปกครองนักเรียน ลงชื่อ…………………………………………….
(………………………………………..) (………………………………………..)
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ…………………………………..พยาน ลงชื่อ…………………………………………….พยาน
(………………………………………..) (………………………………………..)
วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 วันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการบันทึกภาพและวิดีโอ สำหรับ วPa

Comments

comments

- Advertisement -