รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

0
542

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน         นางสาวณัฐธวดี บางลอย

สังกัด             โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ปีที่ศึกษา         2564

        การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 40 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 เล่ม ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน-หลังเรียน เรื่อง สนุกกับ Scratch ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ร้อยละ และการทดสอบด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent sample

           ผลการศึกษาพบว่า

           1.  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับร้อยละ 82.52 ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับร้อยละ 79.83ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.52/79.83แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนกับคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน พบว่าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 14.95 และ 23.95 ตามลำดับ

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch มีค่าเท่ากับ 4.29 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง สนุกกับ Scratch สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Comments

comments

- Advertisement -