แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21 สำหรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ และประเมินรายปี

0
43766
แนวทางการจัดเก็บเอกสารตาม-ว21-วิทยฐานะครู
แนวทางการจัดเก็บเอกสารตาม-ว21-วิทยฐานะครู

เพิ่มเพื่อน

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับประเมินการประเมิน ตามแนวทาง ว21 ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะดังต่อไปนี้

แบบคำขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ (วฐ.1) ต้องการข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทำการสอน
 3. วิทยฐานะที่ขอ
 4. คุณสมบัติของผู้ขอ
  4.1 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
  4.2 จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ย้อนหลัง 5 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  4.3 การมีวินัย คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อมหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  4.4 การพัฒนา ย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
  4.5 ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันที่สิ้นสุดปีการศึกษาก่อนวันที่ยื่นคำขอ

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ วฐ.1

 • กพ.7
 • คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมิน วิทยฐานะ
 • ตารางสอน
 • คำสั่งมอบหมายงานประจำปี
 • วุฒิ
 • วุฒิบัตร อบรมคูปองพัฒนาครู
 • ผลงานในระดับต่างๆ

แนวทางจัดเก็บเอกสารแนบ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตามแบบรายงานผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) (วฐ.2)

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทำหลักสูตร และหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการเรียนการรู้ด้วย วิธีการ รูปแบบที่ หลายหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวขี้วัดหรือผลการเรียนรู้
ต้องมีหลักฐาน และร่องรอย เช่น
1) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
2) หน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาที่สอน
3) หลักฐานการประเมินผล การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้/รายวิชาที่สอน
4) วุฒิบัตร เกียติบัตร โล่ คำสั่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

 • เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
 • เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์
 • เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
 • เอกสารแผนการสอน
 • เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน

  ตัวชี้วัดที่1.2 การจัดการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม
  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
  เป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
  ศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การจัดทำ และหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
  คำอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น มี
  กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม
  เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตาม
  มาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) ใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้จากสถาบันทางวิชาการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
  2) วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, ใบรับรอง, โล่, รางวัล หรือหลักฐานการศึกษาต่อ
  3) หนังสือเชิญ คำสั่ง หนังสือขอบคุณ ฯลฯ
  4) เอกสารทางวิชาการที่ศึกษา
  5) ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  6) เอกสาร หลักฐาน อื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารแบบวิเคราะห์
 • เอกสารหน่วยการเรียนรู้วิชาที่สอน
 • เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 • เอกสารนิเทศการสอน และนิเทศแผน
 • เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
  (IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ์ มีความหมาย ดังนี้

  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้
  เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นพิเศษ
  ทางการศึกษาหรือการบำบัดฟื้นฟูของแต่ละบุคคล โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร
  และสหวิชาชีพ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละ
  บุคคล ตลอดจนกำหนดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้เฉพาะ
  บุคคลอย่างเป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร
  จัดทำแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ หรือการ
  บำบัดฟื้นฟู เป็นการเตรียมการสอนหรือการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการบำบัดฟื้นฟูไว้ล่วงหน้าอย่าง
  เป็นระบบ และเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริม
  พัฒนาการที่สมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมการ
  เล่นที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
  กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำ
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 • เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 • เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
 • เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
  กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ
  เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐานหรือร่องรอยการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
  4) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำ
  5) หลักฐานและร่องรอยอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน
 • เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ
 • เอกสารร่องรอยการใช้
 • เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน
 • เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม
 • เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม

  ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน
  คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
  คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอัน
  พึงประสงค์ตามหลักสูตร
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ที่ขอรับการประเมิน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสาร ปพ.5,6,8 หรือที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารตารางวิเคราะห์ผลการเรียน

  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้หมายถึง การ
  เลือก คัดสรร ใช้ สร้าง และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ใน
  การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์
  การเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล และหรือปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
  แหล่งเรียนรู้
  3) หลักฐาน ร่องรอยการประเมินผล การนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
  เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง
  4) หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้
 • เอกสารเกียรติบัตร
 • เอกสารแบบประเมินสื่อ
 • เอกสารบันทึกเผยแพร่
 • เอกสารแบบบันทึกการให้คำแนะนำ และแนวทางการให้คำปรึกษา

  ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจาก
  การจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อน
  ระดับคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง
  กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) แผนการจัดการเรียนรู้
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อวัดและประเมินผลการ
  เรียนรู้
  3) เครื่องมือที่ใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์การให้คะแนน
  4) ภาระงาน ชิ้นงานของผู้เรียน
  5) คำสั่ง และร่องรอยการเป็นพี่เลี้ยง และให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • ข้อสอบ แบบทดสอบ การประเมินสภาพจริง
 • เครื่องมือที่ใช้วัดผลต่าง ๆ เช่น
 1. เอกสารแผนการสอน บันทึกหลังสอน
 2. เอกสารการประเมินสภาพจริง
 3. เอกสารแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด
 4. เอกสารแสดงชิ้นงานเด็ก
 5. เอกสารแสดงแบบวิเคราะห์ข้อสอบ

  ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหา หรือพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่าง
  เป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
  ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล ดังนี้
  1) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ หรือองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้
  กระบวนการวิจัย หรือการดำเนินการวิจัย
  2) หลักฐาน ร่องรอย ที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ หรือการให้คำแนะนำตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร
  หลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารวิจัยในชั้นเรียน
 • เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • เอกสารการสอนเสริม
 • เอกสารการศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นผู้เสริมแรง
ชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษา แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติ และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง มีจำนวน 3
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียน ที่ส่งเสริม
และเอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจใฝุรู้ ใฝุศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ทักษะ
ชีวิต ทักษะการทำงาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียน มีความมั่นใจ
ในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความปลอดภัย
ตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร หลักฐาน การบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

 • เอกสารแสดงการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มุมสื่อต่าง ๆ
 • เอกสารทะเบียนสื่อ
 • เอกสารแสดงรูปภาพที่เด็กมีส่วนร่วม
 • เอกสารแสดงผลงาน ชิ้นงานนักเรียน หรือแฟูมสะสมงานนักเรียน
 • สารสนเทศชั้นเรียน เช่น การโฮมรูม, การทำความดี, การจัดบอร์ด, ข้อตกลงในห้องเรียน,
  บอร์ดผลงานเด็ก

  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
  โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำ และใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทำโครงการ และ
  กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม ปูองกัน และแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล
  ตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร หลักฐาน การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน
 • เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 • เอกสารเกี่ยวกับทุนต่างๆ, การเยี่ยมบ้าน, กรณีศึกษา, การคัดกรองนักเรียน,
  การแนะแนว, การวิจัย, รวมถึงภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา
  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา หมายถึง การดำเนินการ
  รวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง และเป็น
  ปัจจุบัน เพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้เรียนประจำชั้น หรือประจำวิชาที่รับผิดชอบ
  ตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร หลักฐาน การจัดทำข้อมูลสานสนเทศ และเอกสารประจำชั้น หรือประจำ
  วิชา
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารชั้นเรียนต่างๆ
 • เอกสารประจำวิชา

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ และวิชาชีพครูโดยมี
แผนการพัฒนาตนเอง และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดยมีแผนการพัฒนา
ตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการ
จำเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษา หรือส่วนราชการต้นสังกัด
โดยนำความรู้ ความสารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบจากแฟูมเอกสารแสดงหลักฐาน และร่องรอย โดยตรวจสอบจากแฟ้มเอกสาร หลักฐาน
การพัฒนาตนเอง
ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น

 • เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
 • เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
 • เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
 • เอกสารบันทึกการค้นคว้า
 • เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
 • เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
 • เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่างๆ
 • เกียรติบัตรเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ

  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ
  การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ร่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือข่าย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทาง
  วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์
  คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมใน
  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนา
  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
  ตรวจสอบจากแฟูมแสดงหลักฐาน และร่องรอย โดยตรวจสอบจากแฟูมเอกสาร หลักฐาน การพัฒนา
  ตนเอง
  ตัวอย่างแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสาร เช่น
 • เอกสารแบบบันทึก PLC
 • เอกสารแบบฝึกต่างๆ หรือใบงาน และอื่น ๆ

Comments

comments

- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่