แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ไฟล์ word

0
450

เพิ่มเพื่อน

ในบทความนี้เรามีวิธีการการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของชำาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง ให้กับเพื่อนครูได้นำไปใช้

การออกจากราชการของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้กำหนดเหตุที่ออกจากราชการไว้หลายกรณี การลาออกจากราชการเป็น
วิธีการหนึ่งของการฮอกจากราชการ ตามมาตรา ๑๑๗ ในการดำเนินการมี//วิธีการกำหนดไว้
ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้ประสงค์ขอลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ตามแบบที่ กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษหรือกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หากผู้มีอำนาจอนุญาตลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเข็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการน้อยกว่า 30 วันก็ได้

2. หน่วยงานสถานศึกษา รับเรื่องการขอลาออกจากราชการ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับเรื่องการขอลาออกจากราชการ ตรวจสอบหนังสือขอลาออกจากราชการ ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาฮอก น้อยกกว่า 30 วัน หรือไม่
4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบเพื่อการนำเสนอผู้มีอำนาจ
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์ชอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้ประสงค์ขาลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด
3. เป็นการลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่

5. เสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณา
5.1 ในกรณีที่เห็นว่าควรอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
5.2 ในกรณีที่เห็นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก เนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุญาตให้สาออกให้สั่งยับยั้งไว้ได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ใด้ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง

ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ
1. ผู้ประสงค์ชอลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ผู้ประสงค์ขาลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไม่เป็นไปตามแบบที่ กำหนด
3. เป็นการลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ไฟล์ word

หมายเหตุ : ตามระเบียบ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

  1. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 108 โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น เป็นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
  2. กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ให้มีคำสั่งอนุญาตป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก พร้อมทั้งมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้
  3. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ โดยมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
  4. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่าป่วยเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบลาออก
  5. ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน
  6. ใบลาออก ให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงความเห็นด้วย
  7. สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

บทความอื่นที่น่าสนใจ :
โปรแกรมคำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.) ออนไลน์
>>> https://krustation.com/คำนวณเงินบำนาญเดิม/

โปรแกรมคำนวณเงินบำนาญแบบเป็นสมาชิก กบข. ออนไลน์
>>> https://krustation.com/คำนวณเงินบำนาญ-กบข/

โปรแกรมคำนวณวันเกษียณอายุราชการออนไลน์
>>> https://krustation.com/retirementdate/

Comments

comments

- Advertisement -