บทความล่าสุด

รูปแบบหนังสือราชการที่คนทำงานราชการควรศึกษาและต้องรู้ไว้

ครูเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องใช้งานหนังสือราชการอยู่ประจำ ในบทความนี้ทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอมจะมาแนะนำวิธีการทำหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ หนังสือประทับตราหนังสือภายใน ข้อบังคับ คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว หนังสือภายนอก หนังสือรับรอง การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา การรับหนังสือ ระเบียบวาระการประชุม การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ส33103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยตนเอง รายวิชาสังคมศึกษา ส33103 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเชิงรุกด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา รายวิชาสังคมศึกษา ส33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการสอนแบบเชิงรุกด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา รายวิชาสังคมศึกษา ส33101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ท23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ท23101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย “รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูก”

เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อมูล Infographic เกี่ยวกับการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย มีรายละเอียดดังนี้

เปิดแล้ว โครงการ “ม33เรารักกัน” สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคน

โครงการ สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 4,000 บาทต่อคนเปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

ยอดนิยม