บทความล่าสุด

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

การพัฒนาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 เรื่อง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคาะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 เรื่อง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 3

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี แบบง่ายๆ ทราบผลทันที ภายใน 15 นาที

สถานีครูดอทคอมจะมาแนะนำวิธีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของตัวเอง แบบง่ายๆ และสามารถทราบผลทันที

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

ยอดนิยม