สิทธิการรับเงิน กบข. คืน เมื่อ เกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก กรณีต่าง ๆ

เพิ่มเพื่อน

สิทธิของข้าราชการอย่างเรา เราก็ต้องศึกษาและต้องอ่านทำความเข้าใจ ในบทความนี้ ทางทีมงานเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม จะมานำเสนอ เหตุและสิทธิในการขอรับเงินคืนกรณีต่างๆ สมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อออกจากราชการด้วยเหตุต่างๆ ดังนี้

1. ลาออก/ให้/ปลดออก

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • สำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพร้อมคำสั่งถึงที่สุดนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญและการสอบสวนทางวินัยถึงที่สุด)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

2. เกษียณ/สูงอายุ/ทุพพลภาพ/ทดแทน

กรณีข้าราชการออกจากราชการ / เกษียณอายุ หลังจากที่ถ่ายโอนไปองค์กรส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • สำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพร้อมคำสั่งถึงที่สุดนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกรับบำนาญและการสอบสวนทางวินัยถึงที่สุด)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

3. เสียชีวิต (ปกติ)

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีผู้รับเงินเป็นผู้จัดการมรดก

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีผู้รับเงินเป็นทายาทโดยธรรม

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ตายมีคู่สมรส)
 • แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ตามแบบฟอร์มที่ กบข. กำหนด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาทเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(หมายเหตุ) ทายาทโดยธรรมและการแบ่งสัดส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ โปรดคลิก

4. เสียชีวิตเพราะความผิดร้ายแรง

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีผู้รับเงินเป็นผู้จัดการมรดก

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกฉบับเจ้าหน้าที่ศาลรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

กรณีผู้รับเงินเป็นทายาทโดยธรรม

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/2/2562
 • สำเนาใบมรณบัตร พร้อมทายาทรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมคู่สมรสรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ตายมีคู่สมรส)
 • แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ตามแบบฟอร์มที่ กบข. กำหนด
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมทายาทเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

5. เสียชีวิตระหว่างขอรับบำนาญ

6. ไล่

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

7. ออกรับเบี้ยหวัด

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

8. ย้ายประเภทจากเบี้ยหวัดเป็นรับบำหน็จบำนาญ (ต่อเนื่องจากออกรับเบี้ยหวัด)

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

กรณีสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบำนาญ

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่งย้ายประเภท พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบำนาญ)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

9. โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทช้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข.)

เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.

 • แบบขอรับเงิน กบข. รง 008/1/2555
 • สำเนาคำสั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 • กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได้

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ จาก กบข.
“สมาชิก กบข.” ข้าราชการเกษียณแล้ว…ได้อะไรบ้าง >>> https://krustation.com/สมาชิก-กบข-ข้าราชการเกษ/
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) >>> https://krustation.com/ข้อควรรู้เกี่ยวกับ-กบข/
กบข. คืน เมื่อ เกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก กรณีต่าง ๆ >>> https://krustation.com/สิทธิการรับเงิน-กบข-คืน/
การขอรับเงินคืนเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ พ้นสมาชิกสภาพ กบข. >>> https://krustation.com/การขอรับเงินคืน-กบข/
จริงหรือ? เป็นสมาชิก กบข. แล้วจะไม่มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญ >>> https://krustation.com/บำเหน็จบำนาญ-กบข/

ที่มา : กบข.

Comments

comments

- Advertisement -