เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นประเมินวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล (DPA) เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด

0
1857

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นประเมินวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะแบบดิจิทัล (DPA) เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และมีผลงานด้านที่ 1 และ 2 ครบถ้วน ซึ่งเป็นเอกสารและไฟล์ดิจิทัลที่ใช้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อมีคุณสมบัติครบกำหนด และพร้อมที่จะขอประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

 1. บันทึกข้อความขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/ จำนวน 1 ชุด
 2. แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ทุกวิทยฐานะใช้เหมือนกัน) จำนวน 1 ชุด
 3. แบบรายงานผล วฐ 2 ตัวจริง 2 ปีการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  (กรณียื่นแบบเปลี่ยนผ่านด้วย ว21+PA) จำนวน 1 ชุด
 4. บันทึกผลการประเมิน ก.ค.ศ.11/1.1 ฉบับของผู้อำนวยการเป็นผู้
  (กรณียื่นแบบเปลี่ยนผ่านด้วย ว71+PA) จำนวน 1 ชุด
 5. ไฟล์ข้อมูลการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ)
  5.1 ด้านที่ 1 ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
  5.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิดีทัศน์บันทึกการสอน (PDF) จำนวน 1 ไฟล์
  5.1.2 ไฟล์วิดีทัศน์บันทึกการสอนตามแผนฯ ตามข้อ 5.1.1 (mp4) จำนวน 1 ไฟล์
  5.1.3 ไฟล์วิดีทัศน์ที่บรรยายถึงสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (mp4) จำนวน 1 ไฟล์
  *** หมายเหตุ ทั้ง 3 ไฟล์เนื้อหาต้องสอดคล้องกันกับข้อ 5.1.2 โดยเวลาไม่เกิน 60 นาที และข้อ 5.1.3 โดยเวลาไม่เกิน 10 นาที
  5.2 ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
  ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ข้อ 5.1.2 จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ (ไม่เกิน 10 นาที) หรือ ไฟล์ภาพ (A4 ไม่เกิน 10 หน้า แต่ละหน้าแทรกภาพเล็กได้ไม่เกิน 6 ภาพ พร้อมบรรยายใต้ภาพ) หรือไฟล์ PDF (ไม่เกิน 10 หน้า) สามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือคละรูปแบบไฟล์ได้ตามผลงาน โดยจัดทำในรูปแบบลิงก์ Google Drive แล้วนำข้อมูลใส่แยกเป็น 2 โฟลเดอร์ด้านที่ 1 และด้าน
  ที่ 2 ส่งในรูปแบบ QR-CODE แนบท้ายแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ หรือ ส่งลิงก์มาที่แอดมิน DPA ของโรงเรียน


ขอขอบคุณ : คุณครูจักรกฤช ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

Comments

comments

- Advertisement -