แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ มาตราแม่ กก

0
721

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ มาตราแม่ กก จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาระที่ ๑ การอ่าน สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย การอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดทั้ง ๔ มาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก มาตราแม่กบ มาตราแม่กด และมาตราแม่กน

  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด สำเร็จไปได้ด้วยความกรุณาของนายพิเชษฐ์  อุบลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขุนตัดหวาย ตลอดจนได้รับคำแนะนำและคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยทุกท่าน

  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านและการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

  ผู้จัดทำ : นางปรมาพร    ยอดสะคุณ   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๑ มาตราแม่ กก

Comments

comments

- Advertisement -