การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 Steps) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

0
865

ชื่อวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 Steps) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม รายวิชา ส 23102 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อวิจัยภาษาอังกฤษ :THE DEVELOPMENT OF PROBLEM SOVLING ABILITY AND LEARNING ACHIEVMENT THROUGH 5 STEPS WITH TECHNIQUE ON SOCIAL STUDY SUBJECT OF GRADE 9 STUDENTS, AT KHWAORAISUKSA SCHOOL
MAHASARAKHAM.
ผู้วิจัย : นายจักรศิลป์ พาไชย โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส 23102 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 Steps) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ให้มีนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 49 คน ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาผ่านเกณฑ์จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 93.87 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.53 คิดเป็นร้อยละ 81.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 77.55 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.79 คิดเป็นร้อยละ 71.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น, เทคนิคการใช้คำถาม 5W1H, การคิดแก้ปัญหา


The objectives of this research were: 1) to develop problem solving thinking skills and learning achievement through 5 STEPS with technique that not less than 70% of students obtaining score passing the criterion of problem solving thinking ability more than 70%. The target group comprised 49 Matthayomsuksa 3/2 students of KHWAORAISUKSA school, Maha Sarakham Province, in the second semester of 2021 academic year. The research methodology was action research. the research were: 1. Problem solving thinking skills it was found that 46 students could pass the criterion which was 93.87 Students had problem solving thinking skills. Their average score was 42.53 points which was 81.78%, revealed higher than the specified criterion. 2. Learning achievement it was found that 38 students could pass the criterion which was 77.55%. Students had learning achievement. Their average score was28.79 points which was 71.97%, revealed higher than the specified criterion.
Keywords: Learning achievement through 5 STEPS, technique,problem solving thinking

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 Steps) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม 5W1H รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

Comments

comments

- Advertisement -