ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่านระบบ KSP e-service สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

119
537480
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพิ่มเพื่อน

คุรุสภาแจ้งเตือนครูกว่า 2 แสนราย ผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติในหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังมิได้ประกอบวิชาชีพได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน และดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลว่าผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม มีจำนวนประมาณ 200,000 กว่าราย ซึ่งต้องรีบดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หรือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2559 เพื่อให้ใบอนุญาตของท่านสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจากใบเดิม และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท
ทั้งนี้ สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 3 ช่องทาง ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติต่างกัน ดังนี้

1. ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
2. ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 วันทำการ
3. ทางไปรษณีย์ ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันทำการ

ขณะนี้คุรุสภาเชิญชวนผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตยื่นผ่านระบบ KSP e – Service และ KSP School เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอใบอนุญาตได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถเข้าระบบ KSP e – Service และ KSP School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

>>> ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>>> ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาออนไลน์ มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.1. ขั้นตอนแรก คุณครูต้องไปสมัคร ที่เว็บไซต์ :  https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx ทำตามวิดีโอวิธีการสมัคร KSP E-Service ด้านล่างนี้ (ตอนตั้งรหัสผ่านอย่าลืมจดไว้นะครับกันลืม) >>>https://www.youtube.com/watch?v=LqD6LubY2FU

1.2 หลังจากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ KSP E-Service ที่เว็บไซต์ : https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx กรอกเลขบัตรประชาชน  และ รหัสผ่านที่ตั้งไว้ในตอนสมัคร KSP E-Service

KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
KSP E-Service ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.3 เข้าเมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต –

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.4 หน้าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู ให้พิมพ์ข้อมูลให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.5 ในคุณสมบัติในการขอต่ออายุ ให้คลิก หน้าหมายเลขของคุณสมบัติที่ท่านจะใช้ขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียง 1 ข้อเท่านั้น)

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.6 เมื่อคลิกแล้วจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละข้อให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแต่ละข้อมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

1.7. ในผลการปฏิบติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือกกิจกรรมและกรอก รายละเอียด ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ให้คลิก หน้าหมายเลขของกิจกรรมที่ท่านจะใช้ขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพและพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วน

1.8 พิมพ์คำรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออำยุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วน (กรอกชื่อตัวเอง)

1.9 แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ให้ถ่ายเอกสาร รับรองสำเนา แล้วสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการขอต่างๆ เป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF (ถ้าเอกสารมีหลายหน้าทำเป็น PDF) แล้วแนบเอกสารให้ครบถ้วน โดยเอกสารที่ใช้ ประกอบด้วย 
          – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
          – รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
          – หลักฐานผลการปฏิบัติงานตามมาตราฐานไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู

แบบเอกสาร-ksp-e-service.jpg

1.10. เมื่อกรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึกและส่งตรวจสอบ 

ระบบจะขึ้นหน้าต่างยืนยันการบันทึกและส่งตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนและ ถูกต้องแล้วหรือไม่ สามารถ คลิก ยกเลิก เพื่อกลับไปที่หน้ากรอกข้อมูล หากมั่นใจแล้วคลิก ตกลง เพื่อยืนยัน การบันทึก เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จจะแสดง เลขที่คำขอ คลิกปุ่ม ปิด ส่วนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบสถานะและการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

1.11 สำหรับการตรวจสอบข้อมูล หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว  ให้ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนู ตรวจสอบข้อมูล หรือ เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู  > ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต และ ดูที่เมนู ใบอนุญาต > ขอต่อใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู บริเวณอัพโหลดเอกสาร ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขอเอกสารใหม่ จะมีบอกครับ ถ้ายังไม่ได้แจ้งอะไรให้รอครับ คิวอาจจะเยอะครับ

ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตรวจสอบสถานะขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ksp e service

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ประมาณ 3-7 วัน ถ้าผ่านแล้วก็จะแจ้งตามภาพด้านล่างนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลด “ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ที่ หมายเลข 3 เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมในการต่อใบประกอบฯ ที่ 7-11 ได้เลยครับ โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจสอบข้อมูล > ตรวจสอบสถานะ หลังชำระเสร็จไม่ต้องส่งยืนยันหลังฐานการชำระเงิน ทางคุรุสภาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครชำระแล้วครับ

3. ขั้นตอนการตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

3.1 หลังจากที่พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมที่ 7-11 แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่เว็บไซต์  : https://www.ksp.or.th/service/check_payment.php กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้ว คลิกตรวจสอบ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

ดูการจัดเตรียมเอกสารสำหรับต่อใบประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่ https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู ท่านที่มีข้อสงสัย หรือ คำถาม สามารถพิมพ์สอบถามได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169 หรือ 02 304 9899 ครับ……..

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
Scannable แอปพลิเคชันสแกนเอกสารฟรี ทำง่ายไม่ง้อเครื่องสแกน >>>https://krustation.com/scannable-แอปพลิเคชันสแกนเอกสาร
วิธีพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/พิมพ์สำเนาใบประกอบวิชา
เอกสารที่ใช้ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ มีอะไรบ้าง >>> https://krustation.com/เอกสารต่อใบประกอบครู
ขั้นตอนการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ >>> https://krustation.com/ksp-e-service

Comments

comments

- Advertisement -

119 COMMENTS

 1. เอกสารที่โหลดแนบไปไม่ได้เขียนรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น เอกสารยังใช้ได้มั้ยคะ

 2. เอกสารที่โหลดแนบในการต่อใบประกอบวิชาชีพไม่ได้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้วแนบเอกสารไปอีกครั้งมั้ยคะ

  • ไม่ได้รับรองสำเนาเหมือนกันค่ะ ต้องทำยังไงค่ะ ต้องส่งอีกครั้งไหมคะ

 3. ส่งไปนานมากแล้วจนใบประกอบหมดอายุแล้วเปิดเข้าไปดูมีแต่ส่งตรวจสอบค่ะทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วจ่ายตังแล้วด้วย

 4. ส่งข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วครับ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ยังรอตรวจสอบตลอด 3 เดือนแล้ว ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเงียบเลย

 5. ส่งเรื่องต่อใบอนุญาต รอตรวจสอบข้อมูล เพราะตรวจสอบแล้วบอกขอเอกสารเพิ่มเติม ส่งไปแล้วก็ไม่ตรวจสอบสถานะว่าผ่าน เข้าเช็คดูตลอด จนวันนี้ก็ยังไม่ตรวจสอบสถานะ ลองเข้าดูการชำระเงินค่าต่อฯ ผลปรากฏว่าคิดค่าล่าช้าในการจ่าย 400 บาท (คิด 2 เดือน) กลายเป็นว่าเสียเวลากว่าเดิม เสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก…

 6. ส่งข้อมูลต่างๆไปแล้ว บอกว่าขอเอกสารเพิ่มเติม พอกดเข้าไปดู ให้โหลดเอกสาร เป็นใบคำร้องขอ สรุปแล้วต้องให้ทำไงต่อคะ

 7. ต่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ุ62 เปิดดูสถานะวันไหนก็บอกว่าส่งตรวจสอบ ไหนบอกว่ารวดเร็วไงคะนี่ช้าด้วยแถมเมื่อวานพิมพ์ใบชำระเงินผลปรากฏว่าขึ้นล่าช้าต้องจ่าย 600 บาทวันนี้เลยเอาไปจ่ายเพราะกลัวว่าจะเสียมากกว่าเดิมโทรเบอร์โทรที่ให้ก็ไม่ได้ผลให้ถือสายรอ 1 ชั่วโมงบ้าง 30 นาทีบ้างทำไมยุ่งยากจังเลยคะนี่5 ถ้ารู้อย่างนี้ไปต่อเองหรือไม่ก็ส่งทางไปรษณีย์ดีกว่าเยอะเลย

 8. ต่อล่วงหน้า5เดือนรอตรวจสอบ2เดือนกว่า ผ่าน…เลยจ่ายเงินไปเดือนกว่าๆแล้วยังไม่ส่งมาให้เลย…นานมากๆต่อทีใช้เวลาเกือบครึ่งปี.

 9. ชองเรา ทำตามขั้นตอน ส่งไปเมื่อวาน วันที่ 13 ก.พ. 63 วันนี้ลองเข้ามาตรวจสอบสถานะ ก็ผ่านเลยค่ะ
  ไวมากค่ะ ดีใจสุดๆ

  • ช่วงหลังมานี่ไว มากครับ เพราะเขาให้ คุรุสภาจังหวัดเข้าไปตรวจสอบ

 10. ต่อออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จ่ายเงินเรียบร้อยวันที่ 30 ตุลาคม 2562 จนมาเข้าไปตรวจสอบทุกวันว่าผ่านรึต้องแก้ไขส่วนไหนหรือไม่จนมาถึงวันนี้ใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือนมีนาคม ข้อมูลยังขึ้นสถานะเดิมคือส่งตรวจ รวมๆ 6 เดือน ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ ไหนบอกต่อออนไลน์รวดเร็วและประหยัด ไม่ทราบจะร้องเรียนหรือสอบถามได้ทางไหนบ้างโทรไปก็รอสายเป็นชั่วโมง

 11. ในการสมัครสมาชิก ทำทุกขั้นตอนแล้ว แล้วขึ้นข้อความว่า “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์แจ้งว่า สถานะไม่ปกติ” ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ต้องแก้ไขอย่างไร

 12. สมัครสมาชิกไม่ได้ ทำตามคริป หลายรอบแล้วครับ ขึ้นว่า ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อมูลทะเบียนราษไม่ตรง สถานะไม่ปกติ ตรวจสอบหลายรอบแล้ว ทำอย่างไรครับ

 13. สถานะขึ้นว่าผ่านแล้ว แต่ก่อนหน้านี้ยื่นเอกสารและชำระเงินเลยไม่ได้รอให้ขึ้นสถานะผ่านก่อน แล้วอย่างนี้ต้องปริ้นใบชำระเงินอีกรอบหรือเปล่าคะ เพราะขึ้นสถานะผ่านนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ซะทีค่ะ

 14. ต่อไบประกอบวิชาขีพครูครัย

 15. ลืมกดปุ่มส่งทางไปรษณีย์ค่ะ แก้ไขอย่างไรคะ

 16. ทำทุกอย่างผ่านแล้วตั้งแต่29 เม.ย. ทางไม่ได้รับเลยค่ะ ปกติใช้เวลานานกี่เดือนคะ จะหมดอายุเดือนกรกฎาคมนี้แล้วด้วยเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์คุรุสภาก็ยังไม่เห็นจัดส่งมาเลย

 17. ขึ้นสถานะว่าผ่านเเล้ว เเต่ว่าจ่ายเงินไปก่อนหน้าที่จะมากรอกข้อมูลทางเว็บไซต์เเล้ว ไม่ต้องจ่ายเงินอีกเเล้วใช่มั้ยคะ

 18. ต้องเสียค่าทำเนียมก่อนหรอคะถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้

 19. กรณีต่ออายุไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ถูกต้องไหมคะ

 20. ขออนุญาตสอบถามค่ะการต่อแบบออนไลน์
  สถานะขึ้นว่าผ่าน ขั้นตอน บันทึกและตรวจสอบเบื้องต้น ประมาณกี่วันถึงจะได้บัตรและดำเนินการจัดส่งค่ะ

 21. สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าไม่เป็นครูต่อใบประกอบวิชาชีพได้มั้ยค่ะ

 22. ตรวจสอบสถานะการต่อออนไลน์แล้ว สถานะขึ้นว่า ผ่าน ค่ะ ชำระเงินไปเมื่อ 9 ก.ย. 2563 ค่ะ อยากทราบว่าระบบอนุมัติและมีการจัดส่งเอกสารหรือยังคะ

 23. ต่อใบประกอบวิชาชีพแล้ว ขึ้นสถานะว่าต่องการเอกสารเพิ่มเติม ต้องทำยังไงต่อคะ

 24. ชำระเงินแล้ว สถานะผ่านแล้ว แต่ยังมีใบแจ้งการชำระเงินอีก ต้องไปชำระเงินอีกรอบมั้ยคะ

 25. ชำเงินแล้ว 200 บาท สถานะผ่าน แล้วจะได้ใบประกอบวิชาชีพเมื่อไหร

 26. ต่อใบประกอบออนไลน์ค่ะสถาะอนุมัติผ่านแล้วสามเดือนค่ะแต่ยังไม่ส่งฉบับจริงมาให้เลยพอดีใบจะหมดอายุ27มีนาคม2564โทรไปที่คุรุสภาแล้วมีเจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่มีการจัดส่งตัวจริงแล้วจริงหรือค่ะ

 27. สอบถามค่ะ นำเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว แต่ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ในระบบไม่เห็นขึ้นให้เลย ต้องทำอย่างไรค่ะ

 28. จากที่อ่านน่ะ เหมือนกรณีคุณนก เราดำเนินการชำระกุมภา ทางออนไลน์ ทางตรง ๓ รอบ และมีมติจากเชื่อระบาด ให้เลื่อนถึงสิ้นมีนา พอส่งที่ส่งที่สำนักงาน จรผ่านไป ๓-๔ เดือน ทำไม่ไม่เห็นมา เลยเข้ามาเช็คในเว็ป
  ก็ยังถือว่ายังมีดวง มีหนังสือแจ้งในเว็ปแบบว่าเปิดมั่วๆ เพราะเข้าไม่ถูกเลย ทั้งกรอก ทั้งถ่ายรูปส่งใหม่อีกเยอะถึงได้พบข้อความในนั้นแจ้งว่าเราส่งเรื่องช้าให้เราชำระใหม่ พันกว่าบาท มองดูระยะเวลา ที่กำหนดให้ชำระเงิน เหลือเวลาอีก ๕ วัน
  คือเกิอบ เส้นยาแดงผ่ากลางหัวเรานี่แหล่ะ
  กลับมาตรวจสอบ ๑๒ วันผ่านไป เลยเห็นรายงานการชำระเงิน และเห็นว่าผ่าน

 29. ตรวจสอบสถานะ แล้วผ่าน แต่เลยระยะเวลาจ่ายเงิน ควรทำอย่างไรคะ

 30. ขึ้นสถานะชำระเงินแล้ว ตั้งแต่ 29 สิงหา 63 ณวันนี้ ยังไม่ขึ้นอะไรมาเลยค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here