การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

0
1402

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

ผู้        นางสาวบุญช่วย  เกตุคง

ปีที่ประเมิน      

          การประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช การประเมินในครั้งนี้ ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2562 – สิงหาคม โดยการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ ประเมินเชิงระบบและวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการดำเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          จากการประเมิน พบว่า

  1. ภาพรวมของโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. ด้านบริบทของโครงการมีความพร้อม อยู่ในระดับมาก
  3. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ – อุปกรณ์และสถานที่ในการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ด้านกระบวนการ มีการบริหารงานในการวางแผนและปฏิบัติการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

Comments

comments

- Advertisement -