การบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในสถานการณ์โควิด 19

0
303

ชื่อเรื่อง การบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในสถานการณ์โควิด 19
ชื่อผู้จัดทำ: นางอภิชญา หนูทวี
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลพังงา 48/1 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โทรศัพท์ 0952799250

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในสถานการณ์โควิด 19 และ (2) เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในสถานการณ์โควิด 19 จำแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร ได้แก่ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวน 1,251 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 294 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (3) เก็บรวบรวมข้อมูล และ (4) การวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า (1) ศึกษาการบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ในสถานการณ์โควิด 19 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ (2) เปรียบเทียบการบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ในสถานการณ์โควิด 19 จำแนกตามระดับการศึกษาและจำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานโดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง โควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาพังง

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การบริหารการศึกษาโดยใช้การบริหารวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ในสถานการณ์โควิด 19

Comments

comments

- Advertisement -