การสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

0
598

ชื่อเรื่อง : การสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ของบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ผู้วิจัย : นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผา

ปีที่วิจัย :

          จากการสำรวจเอกสารหลักฐานที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน พบว่า บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการพัสดุ จึงทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรก่อนและหลังการทำกิจกรรมการสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่มีเนื้อหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งวัดความรู้ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่ต้องการศึกษา คือ บุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน 73 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การวิเคราะห์ผลข้อมูลใช้สถิติพรรณนา และใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบที

          ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คะแนนเฉลี่ยหลังทำกิจกรรมสูงกว่าก่อนทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย โรงเรียนควรจัดกิจกรรมอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำควบคู่ไปกับการทดสอบวัดผล ทั้งในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง และหนังสือเวียนต่างๆ การปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการหมุนเวียนบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และได้ทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียน ที่เป็นปัจจุบัน

คำสำคัญ  การรับรู้, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การสร้างการรับรู้จากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Comments

comments

- Advertisement -