ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model

0
312

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ เต็มศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ในด้านความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิด ความสามารถ ในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะความคิดและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิตและทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(.2551 : 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ว่าผู้สอนควรคำนึงถึงความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของผู้เรียน การจัดสาระการเรียนรู้จึงควรจัดให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถกระทำได้โดยการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน เป็นกลุ่มย่อย หรือเรียนเป็นรายบุคคล สถานที่เรียนควรมีทั้งในและนอกห้องเรียนมีการจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการต่างที่อยู่ใน
ชุมชน หรือในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้สอนจึงควรฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นรู้จักบูรณาการความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (กรมวิชาการ. 2551 : 184-185) ปัจจุบันข้าพเจ้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-๖ ได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ทำให้ทราบว่านักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์คิดว่าเป็น วิชาที่ยาก และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ครูผู้สอนจึงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนชอบเรียน คณิตศาสตร์และสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์จึงได้คิดสร้างBest Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Modelขึ้น เพื่อควบคู่ไปกับการสอน เพราะเกมอาจทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน อีกทั้งยังส่งผลให้นักเรียนมี ความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น สุจริตด้วยใจ P.S CAO Modelนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีความสุขในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี ทุกคนต้องเคารพกติกาใน การเล่นเกม ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างเกมเพื่อบูรณาการกับความสุจริต ทั้ง ๕ คุณลักษณะเพื่อเป็นนวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน เพื่อจะได้ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และมีจิตสารธารณะ อีกทั้งยังเกิดความสามัคคี มีวินัยในการเล่นเกมในกลุ่ม และยังได้ ความสนุกสนาน ฝึกทักษะด้านกระบวนการคิด ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง และมีจิตสารธารณะ ทั้ง ๕ ด้าน ให้ดีขึ้นเราจะร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น รูปธรรมและมีความยั่งยืนและเราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน จากปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนต้องการให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ที่ยั่งยืน ควบคู่กับมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงคิดสร้าง “Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model” มาเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 15 คน สาระการเรียนรู้เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

ดาวน์โหลด

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice สุจริตด้วยใจ P.S CAO Model

Comments

comments

- Advertisement -