โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ปีการศึกษา 2564

0
292

ชื่อเรื่อง             โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ปีการศึกษา
ชื่อผู้ประเมิน      จริยาภรณ์ สังข์จรูญ
ปีที่        ปีการศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ปีการศึกษา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ  รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 486 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 263 คน ปีการศึกษา 2564  ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 32 คน ผู้ปกครอง จำนวน 191 เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ และแบบบันทึก จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าคุณภาพของเครื่องมือใช้ IOC หาความสอดคล้องหรือความตรงของเนื้อหา ใช้ α หาความเที่ยง (ความเชื่อมั่น) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของครอนบาร์ค

     ผลการประเมินโดยสรุป มีดังนี้

ในการสรุปผลการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินเน้นสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินและนำเสนอผลของส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
    1. ตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.20)
    1. ตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.33)
  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของกิจกรรม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.33)

2.2 ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄ = 4.43)

2.3 ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของบุคลากร พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด โดยมีตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 ตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ มากที่สุด โดยดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100

3.2 ตัวชี้วัดร้อยละของการติดตามโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ           มากที่สุด โดยติดตามโครงการคิดเป็นร้อยละ 100

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงในระดับมากที่สุด ลดลง 13.68%

4.2 ตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหา พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด หลังเข้าร่วมโครงการแล้วนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาลดลงในระดับมากที่สุด ลดลง 12.87%  

4.3 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄= 4.39)                       

4.6 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄= 4.40)

4.7 ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก (x̄= 4.36)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ปีการศึกษา 2564

Comments

comments

- Advertisement -