รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

0
319

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ชื่อผู้         นางสาวชนิดา ยศพล รองผู้อำนวยโรงเรียนวาปีปทุม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ปีที่ประเมิน          ปี

           การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ทั้ง 4 ด้าน (CIPP Model) คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 2) เพื่อศึกษาผลกระทบ (Impact) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมของผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวาปีปทุม ในปี จำนวนทั้งสิ้น 370 คนคน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 คน 20 คน นักเรียน 170 คน ผู้ปกครอง 170 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย 1)  แบบประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการด้านบริบท ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการด้านกระบวนการ  และฉบับที่ 4  แบบประเมินโครงการด้านผลผลิต 2) แบบประเมินผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 1 ฉบับ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งแบบสอบถามทั้งหมด เป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     

        จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ผลการประเมิน พบว่า

               1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตมีผลการประเมินในระดับมากที่สุดตามลำดับ ส่วนด้านปัจจัยนำเข้านั้นมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

               2. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

               3. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มตามสถานภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผู้บริหาร ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

Comments

comments

- Advertisement -