รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

0
320

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อผู้รายงาน : นายบุญส่ง  พุ่มบาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง
                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เลขที่ 108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน  อำเภอแกลง
                   จังหวัดระยอง โทรศัพท์: 038-669383 , มือถือ 081-1914097

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินสภาวะแวดล้อมของการประเมิน โครงการ 2)ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3)ประเมินกระบวนการของโครงการ 4)การประเมินผลผลิตของโครงการ 5)ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูและบุคลากรจำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนจำนวน 240 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น  382  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน  6  ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการของโครงการ มีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิตของโครงการ(สำหรับครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการประเมินผลผลิตของโครงการ(สำหรับนักเรียน) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และฉบับที่ 6 แบบวัดแบบวัดความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  • การประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  • การประเมินผลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  • การประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  • การประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

Comments

comments

- Advertisement -