การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

0
2222

ชื่อวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

ชื่อผู้ : นางสาวกรองแก้ว  วงษ์สวรรค์ 

ปี : 2561 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จำนวน 5 ชุด จำนวน 1 แผน แบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 จำนวน 34 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/83.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ 0.5339 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5339 หรือคิดเป็นร้อยละ 53.39

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง

Comments

comments

- Advertisement -