การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ นางวิชชุตา นพเก้า

ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่วิจัย

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้รูปแบบ Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน จํานวน 8 แผน ใช้สอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ท23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ มีค่าความ ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.70 มีค่าอํานาจจําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.56 และมีค่าความ เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ (6) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ทดสอบ t-test dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.75/82.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย ท23102 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Comments

comments

- Advertisement -