การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานวิจัยเรื่อง     การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 รหัสวิชา ว21203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้             นางสาวมณฑยา  เสาวรส
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ

หน่วยงาน        โรงเรียนสวนอนันต์

ปีที่จัดทำ        

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ว21203  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ว21203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 2 ห้องเรียน  จำนวน 44  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย และค่าทดสอบที

      ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่าก่อนการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ว21203  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3) ประสิทธิภาพการสอนของครูด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) พบค่า C.V. = 9.07%  ซึ่งถือว่ามีคุณภาพการสอนในระดับดี

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 รหัสวิชา ว21203 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Comments

comments

- Advertisement -