การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal

0
537

เรื่อง              การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal
ชื่อผู้         นางสุจิตรา ม่วงน้อย
ปีที่           2562

                   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New  normal มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา2562 จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stan (Standard Deviation)  ค่าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการทดสอบด้วยค่า t – test dependent

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal มีประสิทธิภาพ เท่ากับ    88.02 / 85.41 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง  เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เรียนรู้การงานผ่านยุค New normal

Comments

comments

- Advertisement -