การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
ผู้รายงาน         นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
ปี     


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท ปี  จำนวน 159 คน จำแนกเป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน คณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

            1.  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังมีบางประการที่ยังต้องปรับปรุง ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

            2.  ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมขึ้นด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข การส่งต่อนักเรียน  โดยใช้กระบวนการ PDCA

            3.  กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับดีมาก

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

Comments

comments

- Advertisement -