แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบแผนการเรียนรู้ เรื่อง shops and products รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค (MIA) ฉบับนี้ประกอบด้วย คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การเรียนรู้ คำแนะนำสำหรับครูคำแนะนำสำหรับนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา ขั้นตอนการสอนอ่านแบบบูรณาการณ์ของเมอร์ด็อค (MIA) แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน แผนผังแสดงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย


ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) เล่มนี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้เรียน ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการ
สอน ช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Comments

comments

- Advertisement -