การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

0
500

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และ              ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

ชื่อผู้         นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ

ปีที่           -2563

           การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบริหาร  2) สร้างรูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและหาคุณภาพของรูปแบบ  3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกับกลุ่มตัวอย่าง และ 4) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร

           ผลการวิจัยพบว่า 1)  สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก มีการดำเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ในระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  กระบวนการดำเนินงาน  แนวทางในการประเมิน และเงื่อนไขความสำเร็จ โดยกระบวนการดำเนินงานของรูปแบบ SEE- Model ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์  (Study and analyze) กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Efficient operation process)กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินผล (Evaluation)  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2563  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562  ครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีมาก และ 4) ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

Comments

comments

- Advertisement -