รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

0
529

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้รายงาน : นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ หน่วยงาน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ปีที่รายงาน :

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ ด้านกระบวนการการดำเนินงานของโครงการ และ ด้านผลผลิตของโครงการ ในเรื่องต่อไปนี้ คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 8 ด้าน คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ และความสำเร็จของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 118 คน โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 335 คน โดยใช้เกณฑ์กำหนดจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการพบว่า

 1. ด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้รับผิดชองโครงการฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และจัดประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนในการกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ วางแผนการปฏิบัติงานโครงการ กำหนดกิจกรรมในแต่ละระยะ ตลอดจนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในโครงการตามแผนได้ครบถ้วน
 2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ผู้รับผิดชองโครงการฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการอย่างชัดเจน มีการกำหนดกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสม ผู้บริหารและครู ผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความพร้อม
  มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และเนื่องจากโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ จึงได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
 3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้รับผิดชองโครงการฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีการนำแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ มีการกำหนดบทบาท มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนและเหมาะสม รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้โรงเรียนในโครงการมีความน่าสนใจ เห็นได้จากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการรายข้อซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
 4. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ อยู่อย่างพอเพียง และตามความคิดเห็นของผู้ปกครองคือ รักความเป็นไทย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ครูและผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกันคือ ความซื่อสัตย์ สุจริต ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นคือ ใฝ่เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังมองตัวเองว่า ยังไม่มีการใฝ่เรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร
  4.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน – หลังการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
  4.1.1 ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับ พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ก่อน – หลังการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของครู พบว่าพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน – หลัง การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.1.2 ผลการประเมินเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักเรียน ก่อน – หลังการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อน–หลัง การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
  4.2.1 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
  4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

Comments

comments

- Advertisement -