รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา

0
507

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา
ผู้รายงาน : นางสาวสุภัคจิรา ขุมจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาททองวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ปี :

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            รายงานผลการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2  

   ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย จำนวน 27 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 258 คนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 603 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

   ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

               สภาวะแวดล้อมของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยาในภาพรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

  2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

     ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

     กระบวนการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือโรงเรียนปราสาททองวิทยาในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก

  4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

               4.1 คุณภาพของนักเรียน

               ผลผลิตด้านคุณภาพของนักเรียนตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่านักเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุด

               4.2 ความพึงพอใจต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในโครงการ

     ความพึงพอใจต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปราสาททองวิทยา ในภาพรวม  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน PT CARE โรงเรียนปราสาททองวิทยา

 

Comments

comments

- Advertisement -